Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Samarbete för att utveckla stationsområdet

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt sammanträde den 15 januari en avsiktsförklaring med Jernhusen om ett resecentrum i Luleå. I avsiktsförklaringen Luleå bangård och resecentrum dokumenteras den gemensamma ambitionen att skapa ett attraktivt resecentrum samt en stadsutveckling med bostäder och arbetsplatser i östra delarna av Luleå centrum.

–Avsiktsförklaringen med Jernhusen är ytterligare ett steg mot att utveckla området kring den befintliga järnvägsstationen till ett centrum för hållbart resande och nya bostäder vid Östra stranden, säger kommunalråd Lenita Ericson.

Luleå kommun tecknade en liknande avsiktsförklaring med Trafikverketlänk till annan webbplats för ett år sedan. Resecentrum kan byggas under förutsättning att pengarna beviljas. Trafikverket lämnade i höstas förslag till regeringen om ombyggnation av personbangård på Luleå Central och flytt av personvagnsuppställning som möjliggör för ett nytt resecentrum. Regeringen förväntas fatta beslut under våren.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar även ett ärende som avser att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplaneprogram för Östra stranden och resecentrum. Syftet med planprogrammet är att genom dialog och samverkan skapa förutsättningar för att Östra stranden omvandlas från järnvägsområde till ett område med resecentrum, bostäder, handel och kontor.

Kontaktperson:

Lenita Ericson (S), kommunalråd, 072 725 10 24