Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

IVO-kritik för bristande rutin i fallarbete

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritiserar socialnämnden i Luleå för att personal inom ett vård- och omsorgsboende inte har arbetat enligt den rutin som finns för fallpreventivt arbete.

Det handlar om två händelser där en person ramlat och slagit sig allvarligt. IVO anser att kommunen har inte gett en omsorgsfull hälso- och sjukvård så att fallen kunde undvikas.

IVO påpekar också att utredning kring fallen gjordes inte i tid och rutinen för fallprevention har inte använts.

Luleå kommun har gjort följande åtgärder för att rutinen för fallprevention ska följas och patienter ska få en god och säker vård:

  • Rutinen tas upp till diskussion vid arbetsplatsträffar för samtlig hälso- och sjukvårdspersonal.
  • Avvikelser vad gäller fall följs upp av medicinsk ansvarig för rehabilitering för att säkerställa att fallutredning görs när patienter fallit samt när patienter riskerar att falla.

Inom kommunens hälso- och sjukvård arbetar man kontinuerligt med att öka kunskapen inom vårdprevention och vartannat år genomförs en utbildning för alla fallombud där bland annat rutinen för fallprevention gås igenom.
IVO har i och med kritiken mot kommunen avslutat ärendet.

Kontakt
Ulla Olsson, områdeschef för hälso- och sjukvårdspersonal Luleå kommun,
0920-45 39 64