Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 11 januari

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlar den 11 januari 19 ärenden. Däribland Råneå vattenförsörjning, igångsättningstillstånd för ny brandstation och nytt vård- och omsorgsboende samt detaljplan för del av Porsön som avser anpassning av byggrätt för att möjliggöra en tredje serverhall.

Från 1 januari 2018 är Anja Johansson ny ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Anja har lång erfarenhet av det politiska arbetet och har under tre mandatperioder varit ledamot i tidigare tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden. Hon ersätter Lenita Ericsson som nu är kommunalråd.

Råneås vattenförsörjning ska säkerställas

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att framtida vattenförsörjning till Råneå tätort ska säkerställas genom överföringsledningar från Gäddviks vattenverk.

Tre alternativ har utretts och detta alternativ bedöms ge den högsta vattenkvaliteten och leveranssäkerheten samt vara den långsiktigt mest hållbara lösningen. Alternativet innebär störst investering men har den lägsta driftkostnaden. Det är ett omfattande projekt som tar ca 5-10 år att genomföra. Under tiden måste dricksvattenproduktionen i Råneå säkras och ett kompletterande reningssteg installeras i befintligt vattenverk.

Ny brandstation och nytt vård- och omsorgsboende

Arbetsutskottet ska besluta om igångsättningstillstånd för att påbörja upphandling av ny brandstation på Porsödalens industriområde som inkluderar lokaler för ambulansverksamhet och SOS. Arbetsutskottet ska även besluta om igångsättningstillstånd för nytt vård- och omsorgsboende på Kronandalen.

Anpassning för att möjliggöra en tredje serverhall

Kommunfullmäktige föreslås anta detaljplan för del av Porsön som avser anpassning av byggrätten för att möjliggöra en tredje serverhall.

2011 påbörjades en etablering av serverhallar på Porsön. Gällande plan medgav uppförandet av tre serverhallar med den tidens krav på utformning och placering. Två serverhallar har byggts med stöd av gällande plan, men en anpassning behövs för att möjliggöra att den planerade tredje serverhallen ska kunna uppföras med aktuell teknisk lösning och säkerhetsfilosofi.

Se handlingar till arbetsutskottets sammanträde 11 januari (del 1)

Se handlingar till arbetsutskottets sammanträde 11 januari (del 2)

Kontakt:
Roger Danell, stadsbyggnadschef, 0702-65 43 01
Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 072-229 85 99