Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Skolinspektionens tillsyn i Luleå gymnasieskola avslutad

Skolinspektionen har genomfört tillsyn i kvarteren Kungsfågeln och Örnen (skolenhet D). I skolenheten finns Bygg- och anläggningsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet och elever i samtliga fem introduktionsprogram.

Sammanlagt finns i enheten 225 elever och ett tjugotal lärare. Dessutom ingår i verksamheten också personal ur elevhälsan och studie- och yrkesvägledare, personal som också har uppdrag i andra skolenheter.

Skolinspektionen konstaterar i sitt tillsynsbeslut att skolenheten och Luleå kommun uppfyller författningarnas krav när det gäller

 • undervisning och lärande,
 • extra anpassningar och särskilt stöd,
 • arbetsplatsförlagt lärande,
 • grundläggande behörighet och
  introduktionsprogram,
 • bedömning och betygssättning,
 • trygghet, studiero och åtgärder mot
  kränkande behandling
 • styrning och utveckling av verksamheten

Däremot påpekar Skolinspektionen att det finns brister i elevhälsans arbete eftersom skolpsykologen inte deltar i elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete. Skolinspektionen förelägger därför Luleå kommun att senast den 23 mars 2018 vidta åtgärder för att skolpsykologen ska delta i elevhälsans förebyggande och främjande arbete, för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

– Skolinspektionens tillsyn är både omfattande och ingående och beslutet bekräftar att den verksamhet som bedrivs inom skolenhetens olika delar fungerar bra, säger rektor Anders Wedin. Det är något vi också själva kan se i de uppföljningar och utvärderingar vi gör och i yrkesprogrammens utmärkta resultat.

Skolpsykologens uppdrag omfattar hela Luleå gymnasieskola och
skolpsykologen arbetar främst med individärenden när behov av den kompetensen
framkommer.

– Jag tillsammans med skolpsykologen och gymnasiechefen, kommer nu att se över åtgärder för att skolpsykologen också ska kunna delta i elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete, avslutar rektor Anders Wedin.

Kontakt
Anders Wedin, rektor 0920 – 45 43 11, anders.wedin@skol.lulea.se

Skolinspektionens beslut efter genomförd inspektion vid Luleå gymnasieskola