Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nya principer för jakt, ny etapp Östra länken, säkrare skolväg Sunderbyn

Vid Stadsbyggnadsnämnden sammanträde 14 december behandlades totalt 19 punkter på dagordningen. Bland annat nya principer för jakt på kommunens mark, ny etapp för Östra länken och säkrare övergång vid Innimarksvägen i Sunderbyn.

Nya principer för jakt på kommunens mark

Stadsbyggnadsnämnden beslutade om nya principer för jakt och viltvård på kommunens mark samt att ett nytt arrendeavtal tecknas med Luleå jaktvårdsklubb avseende rätten till all jakt på kommunens mark.

Stadsbyggnadsförvaltningen får uppdraget att säga upp övriga befintliga avtal med undantag från två områden på Sandön.

Syftet med de nya principerna är att säkerställa lika villkor för jaktföreningar och klubbar i kommunen samt göra det möjligt för alla som är skrivna i Luleå kommun att jaga, även om man inte äger eller arrenderar mark.

Avtalet med Luleå jaktvårdsklubb gäller i max fem år. Jaktklubbar och föreningar som så önskar har möjlighet att teckna avtal med Luleå jaktvårdsklubb om andrahandsupplåtelser av jakträtt till områden på kommunens mark som ligger i anslutning till det egna jaktområdet. I samband med tecknandet av avtalet ska Luleå jaktvårdsklubb erhålla en jakträtt för högvilt samt en jakträtt för småvilt för varje påbörjad 50 hektar.

För frågor kontakta Lenita Ericson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 0920-45 37 24.

Östra länken fortsätter med nästa etapp

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att Östra länken i den nya etappen 4E får en sträckning som innebär förnyelse av en lång sträcka av befintligt system samtidigt som kapaciteten säkerställs för framtida tillväxt. Etappen sammanbinder vatten- och avloppsledningar mellan Mjölkudden och Storheden.

Den beslutade sträckningen innebär även begränsad påverkan på miljö, sociala och kulturella värden. Den valda sträckningen bedöms vara långsiktigt hållbar då ledningslängden per abonnent minimeras. Detta innebär att framtida investeringar och drift bedöms kunna göras på ett kostnadseffektivt sätt.

Säkrare övergång vid Innimarksvägen i Sunderbyn

Stadsbyggnadsnämnden beslutade om investeringsbudget för 2018. Varje år investeras det i säkra skolvägar och för 2018 kommer bland annat korsningen Innimarksvägen och Sunderbyvägen byggas om för att höja trafiksäkerheten. Sunderbyvägen kommer att smalnas av i korsningen och på det sättet sänks hastigheten på biltrafiken. För projektet avsätts 200 00 kronor.

En ”skolvägsvandrning” gjordes under våren tillsammans med elever, föräldrar och tjänstepersoner från kommunen. Den gav en tydlig bild av att detta är en viktig korsning att åtgärda för att göra skolvägen säker. Synpunkterna från denna kommer att finnas med i det kontinuerliga arbetet med trafiksäkerheten framöver.

Antagande av detaljplan för Dalbo

Stadsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för del av Björsbyn, området Dalbo. Syftet med detaljplanen är planlägga för bostäder samt tomter för verksamheter i området öster om Bensbyvägen och norr om Revelsuddsvägen. Totalt kommer ca 120-130 bostäder att byggas fördelat på i huvudsak småhus på friliggande tomter men även rad-, kedje-, eller parhus samt lägenheter.

Antagande av detaljplan för kvarteret Risslan – Porsödalen

Stadsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för del av Porsön, del av Ytterviken mf – kvarteret Risslan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av Porsödalens industriområde. De tillkommande ytorna är aktuella för etablering av en återvinningscentral och återvinningsmarknad, samt ny räddningstjänst. Planen syftar även till att möjliggöra nya trafikanslutningar till planområdet.

Övriga ärenden som behandlades var bland annat

  • Information om projekt Kronan, planberedskap och byggande
  • ny internhyresprincip
  • rutin vid misstanke om korruption och mutor.
  • Medborgarförslag om bortkörning av snö till snötippen
  • Driftbudget 2018-2020
  • Investeringsplan 2018-2020
  • Projektuppföljning 2018
  • Lokal trafikföreskrift – laddplats Pontusbadet