Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bättre kontroller, utvecklingsinsatser, bredband

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 13 ärenden, bland annat flera projektansökningar, bredbandsutbyggnad och korruptionsförebyggande arbete.

Åtgärder för att förebygga korruption

Kommunstyrelsen ska besluta om olika åtgärder som Luleå kommun ska vidta för att förebygga korruption. Bland annat ska samtliga nämnder och styrelser i bolagen i sina årliga interna kontroller beakta risken för mutor, otillbörliga förmåner och jäv. Dessa ska även vara ett internt kontrollmoment för 2018. Samtliga chefer utbildas i ämnet, kommundirektören ska upprätta en särskilt rutin för rapportering av misstankar om korruption.

Efter en granskning har revisorerna bedömt att det finns brister i kommunens korruptionsförebyggande åtgärder.

Strategiska utvecklingsinsatser

För att locka fler inflyttare, investerare och företag till Luleå under 2018 anslås 2,5 miljoner kronor till påverkansarbete mot politik och näringsliv, både lokalt, nationellt och internationellt. Till dessa aktiviteter räknas exempelvis medverkan i Almedalen, på Business Arena, Hemlängtan-arrangemang i Stockholm och ett samarbete med sex Norrlandskommuner för att ändra bilden av norra Sverige.

Under 2017 har kommunens påverkansarbete bland annat lett till att Polarforskningsekretariatet flyttas till Luleå, Norrbotniabanan sätts igång, sex familjer flyttar hem till Luleå och fem företag är mycket intresserade av att etablera sig i Luleå.

Medfinansiering RFSL

Kommunstyrelsens arbetsutskott anslår 2,1 miljoner kronor till förbundet RFSL* Luleå och norra Norrbotten för att fortsätta sitt arbete med mångfald och inkludering under 2018-2020. RFSL ska arbeta för att stärka Luleås identitet som en hbtq-vänlig stad och i verksamhetsplanen för de kommande åren ingår bland annat Luleå Pride, samtalsstöd för hbtq-personer, skolinformationer samt aktiviteter till studenter och träffar med nyanlända.

* Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter

Upphandling bredband

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att tilldela kontrakt för bredbandsutbyggnadlänk till annan webbplats i Råne älvdal, Bjurådalen och Klöverträskbygden till företaget IP Only Networks som tecknar ett samverkansavtal med kommunen. I det ingår även att Luleå kommun överlåter sitt projektstöd på 8,2 miljoner kronor till IP Only som har erbjudit att bygga fiber i byarna kring Klöverträsk, hela Råne älvdal till Niemisel samt Bjurådalen till Krokträsk. Senast 2019 ska utbyggnaden vara klar.

Mål är att alla hushåll ska ha möjlighet till minst 100 Mbit senast 2020.

Bland övriga ärenden:

  • Årsarvode för ordföranden i Luleå kommunföretag AB föreslås bli 200 000 kronor, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar tillsättning av en extern ledamot.
  • 250 000 kronor till Vilda Kidz för att möjliggöra extern och hållbar finansiering.
  • 200 000 kronor till projekt för direktflygsetablering mellan Luleå och London.
  • Avslag till Nyföretagarutbildningen på lätt svenska i Nyföretagarcentrums Nords regi. Detta gör redan ALMI i uppdrag av staten.

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke (S), kommunstyrelsens ordförande, 070- 641 55 56