Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ärenden till stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlar den 30 november 13 ärenden. Däribland investeringsplan 2018-2020, Östra länkens nästa etapp, upplåtelse av jakt på kommunens mark samt antagande av detaljplan för Dalbo.

Investeringsplan för 2018-2020

Stadsbyggnadsnämnden ska besluta om investeringsplan för 2018-2020. Exempel på investeringar nästa år är Östra länkens fjärde etapp mellan Mjölkudden och Storheden, att färdigställa upprustningen av Luleås äldsta park, Hermelinsparken, samt att utreda ny lekplats i anslutning till bagarstugan på Porsön.

Nya principer för jakt på kommunens mark

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att nya principer för jakt och viltvård på kommunens mark ska gälla samt att ett nytt arrendeavtal upprättas med Luleå jaktvårdsklubb. Trepartsavtal med andra jaktlag kan bli aktuella, där framförallt förhandling med föreningar och klubbar som idag har avtal kommer att prioriteras.

– Luleå kommun äger ganska mycket mark som också är jaktbar. Vi vill göra det möjligt för så många Luleåbor som möjligt att jaga även om man inte har egna jaktmarker, säger Robert Eriksson, avdelningschef på stadsbyggnadsförvaltningen.

– Vi är faktiskt unika i landet med att erbjuda den här möjligheten för medborgarna.

Jägarförbundet Norrbotten är positiv till Luleå kommuns förslag att upplåta jakten till en förening som har ett öppet medlemsskap utan krav på markägande eller arrende.

Nästa etapp för Östra länken

Östra länken etapp 4E är en deletapp i kommunens stora anläggningsprojekt som har till syfte att skapa förutsättningar för tillväxt i kommunen. Etappen sammanbinder vatten- och avloppsledningar mellan Storheden och Mjölkudden.

Flera alternativ har utretts och stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att etappen följer alternativ 2b vilket innebär att en stor del av sträckan avser förnyelse av befintligt system. Därigenom begränsas påverkan på miljö, sociala och kulturella värden. Alternativet bedöms också vara långsiktigt hållbart då ledningslängden per abonnent minimeras, vilket innebär att framtida investeringar och drift kan göras på ett kostnadseffektivt sätt.

Antagande av detaljplan för Dalbo

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att detaljplanen för del av Björsbyn, området Dalbo, antas. Förslaget behandlas i stadsbyggnadsnämnden för slutligt beslut i kommunfullmäktige. Totalt kommer ca 120-130 bostäder att byggas fördelat på i huvudsak småhus på friliggande tomter men även rad-, kedje-, eller parhus samt lägenheter.

Kontakt:
Roger Danell, stadsbyggnadschef, 0702-65 43 01
Lenita Ericson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 072-72 51 024

Se alla handlingar till arbetsutskottets sammanträde 30 november del 1 och del 2