Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Tillägsbudget, nämndsöversyn, styrelseordförande

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 24 ärenden, bland annat översynen av nämndstruktur, tilläggsbudgeten och att ordföranden i Luleå kommunföretags styrelse ska vara en extern opolitisk ledamot.

Tillägg i strategisk plan och budget

Kommunfullmäktige ska fastställa tilläggsbudget 2018 med en resultatförstärkning om cirka sex miljoner kronor. Budgeterat resultat uppgår därmed till 35 miljoner kronor för kommande år. Flera faktorer bidrog till att strategisk plan och budget 2018-2020 som fastställdes i juni 2017 behöver ett tillägg.

 • Löneöversynen för 2017 innebär löneökningar med 85 miljoner kronor för helåret 2018, varav 38 miljoner kronor till personal inom barn- och utbildningsnämnden och 37 miljoner kronor inom socialnämnden.
 • Stadsbyggnadsnämnden tillförs 32 miljoner kronor för större investeringsprojekt som Hertsö badhus och den nya brandstationen. Driftramen för gatu- och vägunderhåll ökas med sju miljoner kronor.
 • 18 miljoner kronor avsätts för fler korttidsplatser inom socialförvaltningen.
 • 1,4 miljoner kronor anslås till en sensommarfestival (tidigare Musikens makt), 540 000 kronor till Ung Scen Norr.
 • Kommunen har fått en ny skatteunderlagsprognos vilket medför 20 miljoner kronor i ökade intäkter.

Översyn av nämndstruktur

Kommunfullmäktige föreslås besluta om förändringar i nämndstrukturen och arvoden för förtroendevalda. Efter översynen som kommunstyrelsen gav i uppdrag föreslås en sammanslagning av nämnder, att minska antalet ledamöter och ersättare för att reducera kostnaderna för politisk verksamhet. Förslaget innebär bland annat att:

 • fritidsnämnden och kulturnämnden slås samman till en kultur- och fritidsnämnd, samma gäller förvaltningen
 • miljö- och byggnadsnämnden blir en renodlad myndighetsnämnd
 • miljö- och byggnadsförvaltningen införlivas i stadsbyggnadsförvaltningen
 • barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och stadsbyggnadsnämnden består av 15 ledamöter och nio ersättare
 • räddnings- och beredskapsutskottet avvecklas
 • den del av verksamheten som arbetar med evenemang flyttar till den nya kultur- och fritidsförvaltningen.

Gällande arvoden för förtroendevalda har kommunkansliet tagit fram ett förslag där ersättningsnivåer i olika grad utgår från riksdagsledamöternas skattepliktiga grundarvode (748 800 kr/år). Kommunstyrelsens ordförande arvode förslås t ex bli 105 procent av riksdagsledamotens (824 040 kr/år), stadsbyggnadsnämndens ordförande 85 procent (667 080 kr/år).

Ny ledamot i styrelsen

Styrelsen till Luleå kommunföretag får en extern opolitisk ledamot. Det föreslås kommunfullmäktige besluta om. Nuvarande ordförande för Luleå kommunföretag är kommunstyrelsens ordförande Yvonne Stålnacke som lämnar sitt politiska uppdrag vid årsskiftet. Kommunkoncernen står inför stora utmaningar med exempelvis stora investeringar i hamnen, en kollektivtrafik i en tillväxtfas och energimarknad i förändring. För att möta detta behöver styrelsen stärkas med en extern opolitisk ledamot.

Planuppdrag och detaljplaner

För att möjliggöra att restaurangbåtar ska kunna angöra i Norra hamn tas en ny detaljplan fram för vattenområdet. Gällande detaljplan tillåter inte krogverksamhet. Bakgrunden är att nöjesbåten BBB har tillfälligt arrendeavtal som går ut i maj 2018 och inte längre kan förnyas. Den nya detaljplanen ska undersöka möjligheten till permanent angöring av båtar, bryggor eller pontoner för publikt ändamål som restauranger eller serveringar. Samtidigt ska även förutsättningarna för att skapa liknande möjligheter längs kajstråket norrut vid Norrbottensteatern undersökas.

Gällande detaljplan för del av Kronan ska ändras så att det planerade vård- och omsorgsboendet kan uppföras i fem våningar. I det nya kvartetet Anoraken planerar fastighetsföretaget Hemsö att bygga ett vård- och omsorgsboende med 144 rum.

Kommunfullmäktige föreslås anta detaljplaneprogram för Kronanvägen som binder ihop befintliga bostadsområden inom västra och östra Kronan samt förkortar sträckan mellan Hertsön och Porsön.

Även detaljplaneprogram för att utveckla Skutviken ska upp för beslut i kommunfullmäktige. Där är målet att utveckla stadsdelen, bygga tätare och högre för kontor och handel: Detaljplaneprogrammet utesluter inte bostäder.

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 – 641 55 56