Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Trafiksatsningar, planuppdrag, nyårsfirande

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 16 ärenden, bland annat kommunens remissvar på regeringens och regionens transportplaner, medborgarförslag om nyårsraketer och två planuppdrag.

Remissvar: bygg Norrbotniabanan nu

Luleå kommun ser positivt på Trafikverkets förslag till transportplanlänk till annan webbplats som innebär kraftigt förbättrad infrastruktur i tillväxtregionen övre Norrland i och med att järnvägen byggs ut. Trafikverket föreslår att Norrbotniabanan ska byggas, Malmbanan förstärkas och farleden till Luleå hamn breddas och fördjupas. I det remissvar som kommunstyrelsen ska besluta om lämnar Luleå kommun bland annat följande synpunkter:

  • Regeringen bör pröva möjligheten att lånefinansiera vissa investeringar så att de kan genomföras fullt ut under planperioden 2018-2029.
  • Hela Norrbotniabanan måste byggas. Annars bromsas inte bara utvecklingen i regionen utan även på nationell och europeisk nivå eftersom Norrbotniabanan är en del av transportstråket Botniska korridoren.
  • Signalsystemet ERTMS måste fungera i sin helhet redan från införandet. Det bör inte införas mellan Boden och Luleå förrän stambanan söderut får ERMTS.

Kommunstyrelsen föreslås även besluta om remissvar på länstransportplanen för Norrbottens län. Där är kommunens synpunkt att de medel som anslås är för låga. Kommunen har inför remissvaren samrått med Piteå, Boden, Älvsbyn och Kalix eftersom kommunerna gemensamt har tagit fram en regional trafikstrategi.

Planuppdrag: industri och marinområdet

För att möta efterfrågan på industritomter ska en detaljplan för del av Storheden tas fram. Syftet är att pröva möjligheten för etablering av verksamheter norr om det befintliga industriområdet i anslutning till Ektjärnsvägen.

För att kunna vinterförvara stora båtar ska ett område vid Granuddsvägen på Bergnäset få en detaljplan. En förutsättning för ytterligare exploatering är att marken kan samnyttjas med föreningen Allmogebåtar.

Medborgarförslag: nyårsfirande och klättervägg

I samband med översynen av de lokala ordningsföreskrifterna ska även frågan om en reglering av nyårsraketer ingå. Förslagsställaren vill att man utser en plats och en tidpunkt på varje bostadsområde där fyrverkerier är tillåtna. Medborgarförslagets intentioner ska beaktas i samband med att kommunen ser över de allmanna lokala ordningsföreskrifterna.

Ett medborgarförslag om bättre tillgång till klätterväggarna i Hälsans hus för allmänheten ska bifallas. Föreslagsställaren motiverar att ett växande klätterintresse medför stor efterfrågan på dessa klätterväggar. Medborgarförslaget ska bifallas eftersom att det redan pågår ett arbete med att öka tillgängligheten till allmänheten.

Anställda: förmånsportal upphandlad

Kommunstyrelsens arbetsutskott informerades om arbetet med en portal där alla förmåner för kommunanställda ska administreras och marknadsföras. Efter en upphandling tilldelas kontraktet till ….. Förutsatt att tilldelningsbeslutet inte överklagas så kan arbetet med förmånsportalen fortsätta. Luleå kommun planerar att erbjuda sina anställda olika attraktiva förmåner som exempelvis rabatter vid inköp, förmånscyklar, miljöbilar och ögonlaserbehandling.

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke (S) kommunstyrelsens ordförande, 070–641 55 56