Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Gymnasieskolans modell för att trygga lärarförsörjningen

Bristen på behöriga och legitimerade lärare är ett problem i
hela landet. För att säkra behovet av behöriga lärare på lång sikt arbetar gymnasieskolan i Luleå med att ta fram en modell för att rekrytera och överanställa svårrekryterade lärarkompetenser. Den första läraren finns nu på plats och en till är på gång att anställas.

Projektet är ett delprojekt i den treåriga satsningen Skolpaketet och ska pågå fram till och med 2019. Meningen är att den färdiga modellen, som gymnasieskolan tar fram, sedan ska anpassas för att fungera även i för- och grundskolan.

Maria Skoog, rektor i Luleå gymnasieby och delprojektledare berättar om arbetet med att ta fram en personalbuffert.

– Vi har kartlagt vår organisation och påbörjat arbetet med att ta fram en struktur för hur vi går vidare. Syftet är att de överanställningar vi gör ska fasas in i den ordinarie organisationen.

Det handlar om att göra en personalinventering, för att kartlägga vilka kompetensbehov som finns både på kort som lång sikt. Något som inte tidigare skett på ett systematiskt sätt. Tillsammans med personalenheten görs en översyn av åldersstrukturen och kommande pensionsavgångar.

– Nu har den första läraren anställts, säger rektor Maria Hahne, El- och energiprogrammet. Läraren ingår i arbetslaget, undervisar och arbetar tillsammans med sina kollegor för att utveckla programmet, i första hand med arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Satsningen som görs på gymnasieskolan möjliggör också samverkan med Vuxenutbildningen och andra gymnasieprogram.

– Genom Skolpaketet ser vi möjligheten att stärka kompetensförsörjningen inför framtiden genom att skapa en personalbuffert, speciellt inom svårrekryterade lärarkompetenser, säger rektor Anna Nilsson, Industritekniska programmet. Hos oss pågår just nu rekrytering av en svetslärare.

Det pågår även ett arbete med att ta fram en ”CV-bank”.

– När lärare, som är intresserade av att arbeta i Luleå gymnasieskola, anmäler sig till någon av oss rektorer, samlar vi in deras uppgifter och lägger in i CV-banken, säger rektor Maria Skoog. Syftet med banken är att säkerställa att vi inom svårrekryterade kompetensområden i framtiden kan hitta den personal vi behöver.

Kontakt
Maria Skoog, delprojektledare och rektor, Gymnasiesärskolan, 070 - 629 34 21
Anna Nilsson, rektor, Industritekniska programmet, 070 - 299 38 62
Maria Hahne, rektor, El- och energiprogrammet, 070 - 387 23 30

Luleå Gymnasieskola, Luleå kommun