Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Misstänkta oegentligheter

Den av kommunen beställda internutredningen om misstänkta oegentligheter inom stadsbyggnadsförvaltningen under perioden 2012-2014 är nu klar. Utredningen visar att det sannolikt har förekommit oegentligheter mellan tidigare anställda på stadsbyggnadsförvaltningen och Caverion, som är en av kommunens leverantörer, samt att kommunen i samband med detta har lidit ekonomisk skada.

Stadsbyggnadschef Roger Danell begärde i juni 2017 in en oberoende granskare för att göra en internutredning avseende korruptionsanklagelserna mot förvaltningen och den eventuella ekonomiska skada kommunen lidit av i samband med detta. Granskningen har gjorts av revisionsföretaget KPMG.

Internutredningen visar, efter genomgång av polisutredningar, fakturor och annat material, att de påstådda oegentligheterna sannolikt har förekommit och att kommunen har lidit en ekonomisk skada som uppgår till minst 463 000 kronor. Granskningen visar också på allvarliga brister i hanteringen av fakturor och beställningsunderlag.

– Det här är självklart helt oacceptabelt och ska inte hända. Det är vårt ansvar att se till att vi har tydliga rutiner och en fungerande kontrollapparat. Vi kommer att fortsätta utveckla vårt arbete när det gäller hanteringen av beställningar och fakturor, säger stadsbyggnadschef Roger Danell.

Bakgrund

I november 2014 kom det fram att ett tiotal personer på stadsbyggnadsförvaltningen under perioden 2012-2014 skulle ha tagit emot elektronik, vitvaror och andra tjänster till ett värde av 463 000 kr från en av kommunens leverantörer. Kommunen polisanmälde då händelsen men utredningen lades ner i brist på bevis.

Kontakt

Roger Danell, stadsbyggnadschef, 070-265 43 01
Lenita Ericson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden, 072-725 10 24

 

Frågor och svar

Vad har hänt?
I november 2014 fick Luleå kommun av en leverantör veta att det fanns misstanke om ekonomiska oegentligheter mellan leverantören och Luleå kommun. En polisanmälan gjordes som senare lades ner eftersom brott inte kunde styrkas. 1 juni 2017 begärde stadsbyggnadschef Roger Danell att en oberoende granskning skulle göras.

Vad visar slutsatsen av granskningen?
Slutsatser från rapporten:

”Personal hos Caverion/YIT har, enligt egen uppgift, försett anställda hos Luleå kommun med varor och tjänster till ett värde av minst 463 000 kr.

Dessa varor och tjänster ska, enligt uppgift av Caverion/YITs personal, ha betalats av kommunen genom påslag på fakturor med 20-25 %.

Ett antal av kommunens leverantörsfakturor från Caverion/YIT är bristfälliga, eller saknar helt underlag. I vissa fall får bristerna anses anmärkningsvärda. Brister i underlagen till ett värde av 896 913 kr har identifierats.

Mot bakgrund av vad som framkommit vid denna utredning, och i ljuset av vad som klarlagts i två förundersökningar, finner vi inte något som talar emot uppgifterna från personal hos Cavierion/YIT, att minst 463 000 kr fakturerats kommunen, i syfte att finansiera Caverions/YITs kostnader för de varor och tjänster, som enligt samma uppgifter kommit kommunanställda till godo privat. De brister som vår analys visar avseende fakturor från Caverion/YIT, och som vi har återfunnit i kommunens redovisning, är så omfattande att ett sådant scenario är fullt möjligt och i övrigt kan anses som sannolikt.

Utifrån nuvarande uppgifter och analys bedömer vi att kommunen lidit en ekonomisk skada som uppgår till i vart fall 463 000 kr.”

Hur har det här kunnat hända?
De aktuella händelserna avser inköp under 2012-2014 och uppenbarligen fanns det brister i de tidigare rutinerna och den interna kontrollen. Vi har efter det vidtagit åtgärder och blivit mer restriktiva till vilka som får göra beställningar samt vilka som utför kontroller av fakturor. Vi har även sett över våra inköpsriktlinjer och utbildat beställare och attestanter inom dessa.

Kan ni garantera att det inte går att runda de nya rutinerna?
Om någon medvetet vill begå brott så är det svårt att förhindra, men våra regelverk idag är tydliga. Självklart måste det också finnas en kontrollapparat som följer upp detta. Kommunen kommer att fortsätta utveckla det korruptionsförebyggande arbetet och bland annat utbilda medarbetare i vad som gäller.

Vad gör ni nu?
Vi kommer att följa KPMGs rekommendationer. Nu ska vi omedelbart ta kontakt med leverantören för genomgång av materialet och en diskussion om att reglera eventuella felaktiga faktureringar. Vi kommer också fortsätta arbetet med att förbättra riktlinjer och rutiner och kraftfullt stärka arbetet med intern kontroll för att säkerställa att riktlinjer och rutiner efterlevs.

Kommer ni att kräva pengarna tillbaka från leverantören?
Vi kommer att inleda en diskussion med leverantören om hur vi ska gå vidare. Principiellt ska vi självklart inte betala fakturor som är felaktiga.

Hur säkerställer ni att det inte händer igen?
Genom tydliga regler och rutiner samt fokus på uppföljning vilket också är en del av den internkontrollplan vi har i dagsläget. Vi har nya beställningsrutiner inom kommunen som innebär att den som beställer inte kan attestera fakturan. Nästa år kommer hela kommunen att ha fokus på det korruptionsförebyggande arbetet.

Är personerna som var inblandade kvar på förvaltningen?
De som namngavs i polisanmälan som misstänkta för att ha tagit emot varor finns inte kvar. Det finns namn i rapporten på personer som fortfarande är anställda men eftersom polisutredningen lades ner så är den frågan utagerad för vår del.

Uppdatering 16 oktober 2017:
På presskonferensen den 11 oktober som hölls med anledning av misstänkta oegentligheter inom stadsbyggnadsförvaltningen sades att ingen av de anställda som namngavs i polisanmälan som misstänkta för att ha tagit emot varor finns kvar.

Det var en felaktig uppgift. En av personerna var anställd till och med september. Därefter är personen tillgänglig på timbasis för att medverka till att avsluta projekt där personen har medverkat.

– Det förekommer att tidigare medarbetare under en övergångsperiod finns tillgängliga för sakkunskap i samband med projektavslut, säger stadsbyggnadschef Roger Danell.

Har du förtroende för dem som är kvar?
Ja, det har jag. Jag har ingen anledning att ha en annan inställning i dagsläget, säger Roger Danell.

Finns det grund för en ny polisprövning med anledning av det granskningen har kommit fram till?
Polisen har utrett ärendet och konstaterat att brott inte kan styrkas men vi kommer att lämna över revisionsrapporten till Polisen och de får då göra en bedömning om ärendet ska öppnas på nytt.

Varför gjorde ni inte en egen utredning tidigare?
Eftersom brott inte kunde styrkas bedömde vi att det inte fanns någon anledning att gå vidare med det här och dessutom har vi sett över våra beställningsrutiner de senaste åren. Med facit i hand skulle vi ha initierat en internutredning tidigare.

Finns det en korruptionskultur inom stadsbyggnadsförvaltningen?
Nej. Det är inte vår bedömning att det skulle vara så. Jag har fullt förtroende för mina medarbetare som gör ett mycket bra arbete, säger Roger Danell.

Vad består de 463 000 kr av som kommunen har förlorat?
Vitvaror och hemelektronik och dessutom finns det några fakturor som innehåller representation. Vi kommer nu att göra en fördjupad uppföljning för att se om den representation som är kopplad till det här ärendet följer de regler som gällde då inom kommunen.

Finns det andra brister i underlagen?
Utredningen visar att det har funnits brister i leverantörens fakturor till kommunen uppgående till ca 897 000 kr. Bristerna utgörs bl.a. av avsaknad av verifierande tidrapporter, avsaknad av underleverantörsfakturor och fall där leverantörsfakturor använts som underlag mer än en gång. Det är även en anmärkningsvärd hög andel av fakturerade arbeten där en skriftlig beställning saknas från kommunen.