Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ärenden till stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlar 24 ärenden den 12 oktober. Däribland antagande av detaljplaneprogram för Kronanvägen och Skutviken samt justering av VA-taxan.

Justering av VA-taxan för 2018

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att den fasta och rörliga VA-taxan höjs med tolv procent från och med 1 januari 2018. Ärendet ska behandlas i stadsbyggnadsnämnden och beslutas i kommunfullmäktige.

Höjningen innebär att en familj i en genomsnittlig villa får betala 72 kr mer i månaden för vatten- och avlopp. För boende i lägenhet innebär höjningen 42 kr i månaden.

En orsak till höjningen är den höga investeringstakt som råder. Att skapa bostäder och arbetsplatser för en växande befolkning kräver att kapaciteten i vatten- och avloppssystemet höjs. Östra länkens olika etapper, uppgraderingen av Uddebo reningsverk samt nytt vattenverk är några exempel på investeringar som gjorts.

Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten kommer avgifterna för kommunalt vatten och avlopp att fördubblas de kommande 20 åren. Taxehöjningarna som föreslås för Luleås abonnenter är jämförbara med övriga Sverige.

Detaljplaneprogram för Kronanvägen

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplaneprogram för nya Kronanvägen. Ärendet ska behandlas i stadsbyggnadsnämnden och slutligen i kommunfullmäktige.

Detaljplaneprogrammet ska utreda förutsättningarna för att bygga en genomfartsväg som binder ihop befintliga bostadsområden inom västra och östra Kronan samt förkortar sträckan mellan Hertsön och Porsön.

En ny trafikprognos för Kronanvägen där utbyggnaden av hela Kronan togs med visar att Kronanvägen blir mer trafikerad än tidigare prognos, från 1500 till 4300 fordon per dygn. Orsaken är att den nya Kronanvägen väntas bli genomfartsgata genom Kronan samt att en ny infart från Bensbyvägen ger trafik till området. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att de ändrade trafikmängderna ska hanteras i kommande detaljplan.

Detaljplaneprogram för Skutviken

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplaneprogram för att utveckla Skutviken. Förslaget behandlas i stadsbyggnadsnämnden för slutligt beslut i kommunfullmäktige.

Skutviken är ett industriområde under omvandling och en viktig länk mellan universitet och centrum. Målet är att skapa en stadsdel där fler ska kunna arbeta och en attraktiv infart till Luleå. Det ska bli möjligt att bygga tätare och högre för kontor, handel och verksamheter som inte stör omgivningen.

Detaljplaneprogrammet utesluter inte bostäder på Skutviken men visar på att komplexiteten vid en sådan ändrad markanvändning är stor och kan innebära inskränkning av pågående verksamheter. För att nå en god boendemiljö behöver ett helt kvarter förändras. Område som i dagsläget är lämplig för sådan vidare prövning ligger i mitten av Skutviken.

För att stärka Skutviken som en integrerad del av staden behövs förbättrade möjligheter för kollektivtrafik, gående, cyklister och personer med funktionsnedsättning att röra sig i och genom området.

Kontakt

Roger Danell, stadsbyggnadschef, 0920-45 50 06
Lenita Ericsson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 0920-45 37 24

Se alla handlingar till arbetsutskottets sammanträde 12 oktober