Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 28 september

Vid barn- och utbildningsnämndenssammanträde den 28 september, behandlades tjugotvå ärenden, tre informationsärenden och nitton beslutsärenden.

Bland annat fastställdes förslag till Internbudget 2018, vidare beslutades att pedagoger i grundskolans lägre årskurser ska undantas från utredning om löneavdrag för pedagogiska luncher.

Inga löneavdrag för pedagogiska luncher i grundskolans
lägre årskurser

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att pedagoger i grundskolans lägre årskurser inte ska beröras av utredningen om löneavdrag för pedagogiska luncher. Den beräknade effektiviseringen på 1,1 mkr kommer istället att göras inom förvaltningens administration. Nämnden beslutar däremot att föreslå barn- och utbildningsförvaltningen att utreda konsekvenser av att införa löneavdrag för personal som äter pedagogiska luncher i åk 7 – 9 och
gymnasiet.

Två årliga stängningsdagar i fritidshemsverksamheten

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att införa två årliga stängningsdagar i fritidshem. För att kvalitetssäkra åtgärden tidsbegränsas stängningsdagarna att gälla under en tvåårsperiod, 2018 – 2019. Beslutet ska följas upp efter ett år, för att sedan utvärderas vid periodens slut.

I och med två stängningsdagar kan personalens kompetensutveckling genomföras utan vikarier, vilket också säkrar barnens behov av kontinuitet i övrigt underåret. Varje område kommer att göra en årsplanering där stängningsdagarna fastställs i god tid och meddelas vårdnadshavarna. För vårdnadshavare som inte kan ordnaomsorg under stängningsdagarna kommer annat fritidshem i området att kunna ta emot barnen.

Internbudget 2018

Barn- och utbildningsnämnden beslutade godkänna förslag till balanserad budget för 2018. Budgeten uppgår till 1 716 mkr, inklusive planerade effektiviseringsåtgärder motsvarande 36,5 mkr.

Revidering av elevpeng i grundskolan

Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna förslaget om förändring i grundskolans resursfördelningsmodell avseende elevpengen. Utgångspunkten när det gäller fördelning av resurser är barn och elevers behov. Beslutet innebär en bibehållen god grundbemanning, men en minskning av resurser för planerad
frånvaro.

Det är viktigt för barns och elevers lärande att ordinarie personal finns på plats, dessutom är bristen på utbildade vikarier stor, något som kan leda till kvalitetsproblem i verksamheten. Genom att organisera skolorna på sådant sätt att ordinarie personal inte är borta för planerad ledighet under terminerna minskar behovet av vikarier. I den reviderade elevpengen för grundskolans verksamheter finansieras fortsättningsvis oplanerad korttidsbemanning, exempelvis vikariebehov vid sjukdom och vård av sjukt barn.

Kvalitetssäkring av förskolans barnpeng

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anpassa förskolans nuvarande barnpeng motsvarande i snitt cirka 600 kronor på årsbasis, totalt motsvarande
2 mkr. Beslutet grundar sig på en genomförd översyn där analysen visar att nuvarande barnpeng täcker kostnaderna och att det finns ett potentiellt effektiviseringsutrymme (i snitt cirka 600 kr på årsbasis per barnpeng), förutsatt att avdelningarna uppfyller målet om 17 heltidsplacerade barn i genomsnitt.

Kultur- och miljöskolan får utökat uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Kulturskolan får ett utökat uppdrag att arbeta med hållbar utveckling samt att Miljöskolan organiseras under Kulturskolans organisation och budgetram. Det utökade uppdraget möjliggörs genom att den kompetens och verksamhet som finns vid Miljöskolan införlivas inom Kulturskolans verksamhet och att ledning och administration är samorganiserade. Samorganisering med bibehållen ambitionsnivå och fortsatt god kvalitet, ingår som en del i beslutad Internbudget 2018.

Kontakt
Carina Sammeli, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, 070-619 33 38