Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Datacenter, flyktingmottagning, arbetstidsförkortning

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag sex ärenden, två informationspunkter och fyra beslutsärenden, bland annat följande:

Forskning om datacenter

Luleå kommun medfinansierar ett nationellt kompetenscentrum för energieffektiva datacenter med 700 000 kronor. Projektet Cloudberry Datacenter ska under två år forska om hur datacenter kan drivas mer energi- och resurseffektivt. I och med den fortskridande digitaliseringen växer behovet av datalagring som är energiintensiv. Luleå tekniska universitet är projektägare, som i samarbete med forskningsinstitutet SICS ICE i Luleå, ska utföra storskaliga tester för att verifiera och demonstrera forskningsresultat. Sammanlagt beräknas kompetenscentrum Cloudberry Datacenter kosta 26 miljoner kronor.

Medborgardialog om skolstrukturen

Kommunstyrelsens arbetsutskott informerades om slutrapporten från revisionsbyrån PwC om utvärderingen av medborgardialogen kring Framtidens skola. Rådgivarna kritiserar i rapporten bland annat att syftet och målsättningen med dialogerna borde ha varit tydligare.

Läs mer i ett tidigare pressmeddelandelänk till annan webbplats

Rapport om flyktingmottagning

Kommunstyrelsens arbetsutskott fick en lägesrapport om flyktingmottagandet hittills i år. Luleå kommun har tagit emot 230 flyktingar av de tilldelade 371 flyktingar med permanent uppehållstillstånd. 125 lägenheter från Lulebo tilldelades nyanlända. 38 hushåll är kvar i tillfälliga bostäder. Mer information om Luleå kommuns flyktingmottagning.länk till annan webbplats

Ingen arbetstidsförkortning inom Luleå kommun

Ett medborgarförslag om arbetstidsförkortning för anställda inom Luleå kommun behandlas i kommunfullmäktige där förslag till beslut är avslag. Föreslagställaren hänvisar till liknande försök där personal har jobbat sex timmar om dagen med bibehållen lön. Personalkontoret har utrett ärendet och bedömer att det skulle behöva anställas upp till 25 procent flera årsarbetare för att bibehålla samma service och kvalitet som idag. Förutom stora kostnader innebär det även stora svårigheter med kompetensförsörjningen eftersom det redan idag är brist på arbetskraft inom många områden.

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke (S), kommunstyrelsens ordförande, 070-641 5556