Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Milstolpe i bygget av Kronandalen

En milstolpe för utvecklingen av Kronanområdet är uppnådd. Detaljplanen för Kronandalen som möjliggör byggandet av drygt 2 000 bostäder har vunnit laga kraft.

– Förverkligandet av Kronandalen är den enskilt viktigaste pusselbiten för att komma ikapp med tillgången på bostäder i Luleå. Med detta levererar vi ytterligare på Luleåbornas krav på oss politiker - sätt fart på bostadsbyggandet. Där är vi nu och vi kan konstatera att vi lämnar bostadsbristen bakom oss, säger Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå.

Hittills har arbetet i Kronandalen skett under marknivån med byggande av VA, fiber, fjärrvärme och el-ledningar. Att detaljplanen nu vinner laga kraft innebär att arbetet går över i nästa fas där stadsdelen Kronan förtätas och utökas med ytterligare 2 000 bostäder som ska samsas om ytorna tillsammans med lokaler för andra verksamheter, samhällsservice och rekreationsytor.

– Utbyggnaden av Kronandalen kommer att ske under lång tid och därför är detaljplanens regleringar relativt generella, men den är samtidigt tydlig i vad vi vill uppnå – en stadsmässig bebyggelse med närhet till naturen, hållbart byggande och resande, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Lenita Ericson.

– Stadsdelen utformas för att gynna gång-, cykel- och kollektivtrafik, bl. a kommer den nya elbusslinjen att gå genom området. Men stadsdelen ska även ha stark koppling till natur, konst och kultur samt dess historia som regemente i nära 50 år, berättar planchef AnneLie Granlujng.

Planförslaget antogs av kommunfullmäktige i juni och inget överklagande har inkommit till Luleå kommun, länsstyrelsen eller mark och miljödomstolen.
Planen har således vunnit laga kraft. Planförslaget tillåter flerbostadshus med främst fyra till fem våningar och radhus i högst tre våningar. Kronandalen ska också innehålla en friliggande förskola, ett vård- och omsorgsboende samt mark för torg-, lek- och parkytor.

Kontaktpersoner
Niklas Nordström, kommunalråd Luleå kommun, 0920- 45 40 40 / 0920- 45 30 00

Lenita Ericson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 072-725 10 24

AnneLie Granljung, planchef stadsbyggnadsförvaltningen, 0920 – 45 35 46

Jenny Axberg, projektledare Kronan, 070- 300 87 08

Övrig information

www.lulea.se/kronanlänk till annan webbplats och www.kronanlulea.selänk till annan webbplats

Eva Sundgren, kommunikatör stadsbyggnadsförvaltningen, 070 338 96 95