Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Socialförvaltningen Lex Maria-anmäler

Socialförvaltningen i Luleå gör två Lex Maria-anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg.

En anmälan gäller en fallolycka som inträffat vid ett vård- och omsorgsboende under juni månad. Den andra anmälan gäller en fördröjd bedömning av en infekterad tå. Trots att behandling sattes in omgående försämrades såret vilket ledde till amputation av tån.

I båda fallen är det främst rapportering och dokumentation mellan vårdpersonalen som har brustit. För att liknande inte ska inträffa igen har följande åtgärder vidtagits:

  • Teamträffar varje vecka där enhetschef och vård- och omsorgspersonal deltar.
  • Systematiskt kvalitetsarbete med vårdprevention med stöd av det nationella kvalitetsregistret Senior alert.
  • Utbildningsinsatser för att stärka kompetensen när det gäller omvårdnad och förebyggande vård i samband med sår, fall och undernäring samt förtydligande att följa givna ordinationer från ansvarig förskrivare av hjälpmedel.
  • Tydliggörande av personalens ansvar att använda de informationskanaler som finns i journalsystemet och att ta del av aktuell dokumentation.

Kontakt
Åsa Heikkilä, områdeschef, 0920-45 30 00