Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Utdelning, bogserbåt, Teknikens hus

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag elva ärenden, bland annat en utdelning från Lulebo, inköp av bogserbåt till hamnen och en förstudie om den framtida placeringen av Teknikens hus.

Utdelning för sociala ändamål

Kommunfullmäktige föreslås besluta om en utdelning på 400 miljoner kronor från Lulebo. Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag tillåter överföring av överskott om det används till åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning. I första hand kommer utdelningen användas till följande projekt:

  • Bygga nytt badhus på Hertsön
  • Rusta upp lekplatser t.ex. i Råneå
  • Rusta upp parker t.ex. Stadsparken
  • Rusta upp skol- och förskolegårdar
  • Rusta upp stadsdelscentrum t.ex. Porsön
  • Ordna service- och gruppboenden samt kommunala hyreslägenheter

Ny bogserbåt till hamnen

Det kan bli nödvändigt för Luleå Hamn att förvärva ett dotterbolag inför inköp av en ny bogserbåt. För det behövs kommunfullmäktiges godkännande. Luleå Hamn behöver en ny bogserbåt för att kunna möta nya säkerhetskrav. Båten kostar omkring 150 miljoner kronor och är av hybriddrift. Inför upphandlingen har flera varv anmält sitt intresse. Det kan bli aktuellt att Luleå Hamn förvärver ett utländskt dotterbolag. Förfarandet är lagligt och godkänt av EU.

Förstudie till Teknikens hus flytt

Luleå kommun anslår 250 000 kronor till en förstudie för Teknikens hus nya placering. Detta under förutsättning att Teknikens hus och Luleå kommun kommer överens om förslag till placering. Eftersom Teknikens på Porsön har stort underhållsbehov och vill utveckla verksamheten undersöker Stiftelsen som äger huset möjlighet till att bygga nytt i centrum.

Avgifter utlämning av kopia

Nya avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar föreslås kommunfullmäktige besluta om. När personer begär ut allmänna handlingar av kommunen ska de betala en grundavgift för kopior som överstiger 19 sidor (nio sidor idag). Taxan är en grundavgift på 50 kronor per begäran samt ett belopp mellan fem och 80 kronor per sida beroende på pappersformatet. För digital överföring beräknas 120 kronor.

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke (S), kommunstyrelsens ordförande, 070-641 55 56