Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Planuppdrag, borgen och medel till projekt

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 17 ärenden, bland annat planuppdrag för ytterligare en serverhall på Porsön, borgen för Luleå Renhållning samt ansökningar om bidrag till konferenser och marknadsföringsaktiviteter i Luleå.

Planuppdrag för serverhall och tankstation

Ett förslag på ny detaljplan för del av Porsön ska tas fram. Pinnacle Sweden AB har ansökt om ändrad detaljplan för att kunna utöka bebyggelsen vid Facebooks datacenter. Planen ska möjliggöra en tredje serverhall samt en ny infart med säkerhetskontroll. Området ligger i närheten av Gammelstadsviken och Porsögården.

På Tuvåkra arbetsplatsområde i Gammelstad vill Preem etablera en ny tankstation för tunga fordon och därför ska en ny detaljplan tas fram. I närområdet finns många företag som bedriver verksamhet med tung trafik och läget för tankstationen bedöms därför som lämpligt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott avslår Stadsberget Luleå ABs ansökan om ändrad detaljplan för att bygga bostäder på Mjölkuddsberget. Det bedöms inte lämpligt med bostadsbebyggelse i området främst på grund av att en huvudvattenledning ligger i det området. Skulle ledningen brista finns risk att bebyggelse spolas bort.

Medel till projekt

För att kunna stå som värdkommun för Barents Winter Games 2018 beviljas fritidsnämnden 500 000 kronor. 250 000 kronor får nämnden dessutom i utökat kommunbidrag för turbåtstrafiken i skärgården.

Till en konferens som marknadsför Luleå och norra Europa som resmål beviljas 420 000 kronor. Under Visit Arctic Europa workshop kommer ca 100 turoperatörer och resebyråer från Europa, USA och Kina till Luleå. Ett antal visningsresor går från och till Luleå under konferensen.

300 000 kronor anslås under 2017-2018 till marknadsföring av flyglinjen mellan Uleåborg, Tromsö och Luleå. Kommunen bedömer att flygtrafiken mellan de tre städerna bidrar väsentlig till utveckling av den arktiska delen av Europa.

Luleå Pride får 240 000 kronor till huvudartister till årets festival som äger rum 16-18 juni.

För utvärdering av medborgardialogen i Framtidens skola anslås 200 000 kronor. Uppdraget gick efter en direktupphandling till konsultföretaget PwC. Utvärderingen ska även ge förbättringsförslag på framtida medborgardialoger.

Borgen till Renhållningen

Luleå kommun går i borgen för Luleå renhållning med sex miljoner kronor för att säkerställa en utökad verksamhet vid deponin i Sunderbyn. Den utökade verksamheten avser bland annat hantering av icke farligt avfall samt sulfid- och sulfatjordar som uppstår vid byggprojekt. Närmaste deponi för hantering av sulfidjordar är i dagsläget i Umeå.

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 641 55 56