Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bostäder, jobb, nämndöversyn

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 23 ärenden, bland annat olika planuppdrag, ett projekt för fler jobb till Luleå och en översyn om nämnder och arvoden.

Bostäder, moské och industri

För att kunna bygga ett flerbostadshus i 13 våningar i kvarteret Tjädern 17 (gamla Åhléns) ska stadsbyggnadsnämnden ta fram en ny detaljplan. Diös Fastigheter har ansökt om ändrad detaljplan för att utöka fastigheten med närmare 100 nya bostäder, 400 kvm lokaler samt ca 140 parkeringsplatser. Detaljplanearbetet ska ske parallellt med kommunens pågående arbete med en utvecklingsplan för Luleå centrum.

Kommunstyrelsen ska godkänna en förnyad markanvisning för att bygga en moské på Hertsön. Norrbotten Islamiska Center har tidigare haft en markanvisning för området som löpt ut. Markanvisningen omfattar en 9 100 kvm stort område som ligger vid infarten till Hertsö centrum. Om inte byggnationen påbörjats efter två år förfåller markanvisningen.

Det är inte är aktuellt med nya bostäder på Skogsvallen där det idag ligger en idrottsplats. Ansökan om markanvisning från Arkitekthuset Monarken ska kommunstyrelsen avslå. En utredning av idrottsplatsens skick gjordes 2016 men inget beslut om renovering eller nybyggnation är taget.

En ny detaljplan för del av Storheden ska tas fram för fler fastigheter med industriändamål.

Fler jobb till Luleå

Kommunstyrelsens arbetsutskott anslår 5,5 miljoner kronor till ett projekt som ska skapa 200 nya arbetstillfällen i Luleå. Projektet syftar till att komplettera och stärka den befintliga arbetsmarknaden genom etableringar av myndigheter, företag och organisationer. Ett delmål är att statliga myndigheter som ska etableras utanför storstadsområden ska göra det i Luleå. Regeringen ska snart redovisa vilka myndigheter som kan utlokaliseras i landet.

Nämnder och arvoden ses över

Kommunens struktur över nämnder och förvaltningar samt nivån på politiska arvoden ses över. Kommunstyrelsen ska ge kommundirektör Mikael Lekfalk i uppdrag att föreslå förbättringar i nämnd- och förvaltningsstrukturen. Bakgrund till översynen är att markanta skillnader i storlekarna på förvaltningarna leder till en obalans i resurser. Mål är ett effektivare och ökat samarbete mellan kommunens förvaltningar och bolag. Den 15 september ska en rapport vara klar som visar på möjliga och konkreta vägval samt en jämförelse med lämpliga kommuner.

Nya regler för partistöd

Kommunfullmäktige ska besluta att Luleå kommun betalar ut partistöd enligt en fastställd tabell. För 2017 handlar det om sammanlagt 4,1 miljoner kronor för alla tio partier i fullmäktige. Enligt nya regler för kommunalt partistöd ska partierna årligen redovisa hur stödet används. Lokalt partistöd syftar till att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin.

Bland övriga beslut:

  • nya utvecklingsplaner tas fram för Porsön och skärgården

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke, kommunstyrelsens ordförande, 070 – 641 55 56