Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Positivt resultat för Luleå kommun

Det gick bra för Luleå 2016. Kommunens resultat visar ett överskott på 143 miljoner kronor. 111 miljoner kronor är reavinster av tomträttsförsäljning. 101 miljoner avsättas till resultatutjämningsreserven.

Det ska kommunfullmäktige besluta efter att kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade årsredovisningen 2016 idag. Luleå kommun omsatte 5,4 miljarder kronor, 4,2 miljarder kronor var inkomster av kommunalskatt och statsbidrag.

Nettoinvesteringar låg på 485 miljoner kronor. En mycket stor del (171 miljoner kronor) gick till utbyggt va-nät så att Luleå kan fortsätta växa. 354 bostäder blev klara 2016.

– Det är glädjande att se att våra investeringar i utbyggd infrastruktur leder till att vi blir fler Luleåbor, ifjol växte vår befolkning med 682 invånare. Bristen på bostäder har länge hämmat vår tillväxt, säger kommunstyrelsens ordförande Yvonne Stålnacke.

Alla förvaltningar i plus

En växande befolkning betyder mer skatteintäkter, men också högre kostnader för skola och omsorg. Årets resultat är positiv, också tack vare att nämnderna levererade ett samlat överskott på 58 miljoner kronor. Sammantaget drar man ett positivt facit fast med inskränkningar. Kommunen uppnår två av fullmäktiges fem mål för god ekonomisk hushållning:

  • Inga skattehöjningar
  • Årets resultatandel av skatteintäkter och statsbidrag uppgår till 3,4 % (mål 2 %)

Kommunen missar målen:

  • om en balanserad budget och flerårsplan
  • nettoinvesteringars andel av skatteintäkter och statsbidrag uppgår till 10 % (12 %)
  • oförändrad soliditet (minskar med 1,4 %)

Fem fakta ur årsredovisningen:

Detaljplaner för 790 bostäder har vunnit laga kraft

7,5 km nya cykelvägar byggdes

Två nya förskolor (Solkatten och Storsand) invigdes

Luleå Lokaltrafik har ökat med 7,7 % till 5,1 miljoner resor

Luleå Renhållning har reducerat koldioxidutsläpp från sina fordon med upp till 90 procent efter att ha bytt till det miljövänligare bränsle HVO

Läs hela årsredovisningen

Se filmen Året i pluslänk till annan webbplats

Kontaktperson: Yvonne Stålnacke, kommunstyrelsens ordförande, 070 641 55 56