Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bostäder, trygghetsboende, mikroplaster

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 18 ärenden, bland annat planuppdrag till bostäder och industri.

En ny detaljplan ska tas fram för bostäder på Gültzauudden. Bebyggelsen ska anpassas till områdets kulturhistoriska värden och miljöer. Längs Älvgatan ska byggnadshöjderna anpassas till befintliga hus och mot vattnet kan de komma att bli högre. Byggnader med upp till sju våningar längs Repslagargatan kan prövas i detaljplanearbetet. Det är MAF Fastigheter som fått markanvisning för området och de har, i dialog med närboende, tagit fram förslag för bebyggelsen.

För att bygga ett trygghetsboende i Råneå ska detaljplanen för området ändras. Inom området finns en fritidsgård som bedöms kunna vara kvar. Lulebo planerar att bygga 20-30 hyreslägenheter längs Skolvägen i närheten av Råneälven, 12 hyresrätter och 19 lägenheter i trygghetsboende för de som fyllt 70 år.

Ett dotterbolag till byggföretaget Skanska föreslås få markanvisning för en fastighet på Östermalm. De avser att bygga ett nytt huvudkontor. Byggnaden ska uppföras som miljöcertifierad och gärna med solceller. Tomten ligger längs Sundsbacken, i anslutning till det framtida bostadsområdet Östra Stranden.

Vidare ges uppdrag till ny detaljplan för

  • Ett nytt gruppboende i Gammelstad där Magnetens förskola är idag
  • Att Hotell Scandic på Mjölkudden kan byggas ut

Luleå kommun ska inte använda mikroplaster
Kommunen ska inte längre köpa och använda produkter som innehåller mikroplaster. Det föreslås kommunfullmäktige besluta om efter en motion som Vänsterpartiet lämnat in. Mikroplaster kan vara giftiga och skadar djur när de hamnar i havet. Mikroplaster tillsätts i vissa tvättmedel och kan släppas ut i luften från däckslitage eller från konstgräsplaner.

Om beslutet går igenom kommer inköpskontoret att plocka bort hygienprodukter som innehåller mikroplast i befintliga avtal. Att byta ut kommunens elva konstgräsplaner är däremot inte aktuellt.

Kontaktperson:
Yvonne Stålnacke (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 641 55 56