Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Markanvisningsavtal med cirka 460 hyres- och bostadsrätter klara för beslut

För knappt ett år sedan påbörjades dialogen med byggaktörer om den första bostadsetappen i Kronandalen och nu är sex markanvisningsavtal med cirka 460 hyres- och bostadsrätter klara för beslut i Kommunstyrelsen. – Markanvisning kommer att tilldelas små och stora byggaktörer som verkar både nationellt och lokalt. För några av byggherrarna är det den första satsningen som görs i Luleå. Det är resultatet av ett målmedvetet arbete under flera år, säger en glad Niklas Nordström, kommunalråd Luleå kommun.

Pressinformation

Markanvisningsprocessen med intresseanmälan, intervjuer, urval och dialog är ett nytt tillvägagångssätt som prövats i kommunen och efter knappt ett års förberedande arbete är avtalen klara. Tecknandet av avtalen innebär att byggaktörerna kan gå vidare med att detaljprojektera och söka bygglov för sina hus. Detaljplanen, som förväntas vinna laga kraft sommaren 2017 är också en viktig pusselbit för det fortsatta arbetet.

– Att de första kvarteren i Kronandalen kommer igång är ett viktigt steg för Luleås största volymområde för flerbostadshus. Totalt ska 2000 nya lägenheter byggas i Kronandalen som knyter ihop området med Lulsundsberget, Kronanhöjden, Östra Kronan och Kronanbacken, säger Anna Lindh Wikblad, chef för Staben Kvalitet och Samhällsutveckling.

Utgångspunkten i bedömningen av byggaktörernas förslag på utformning av kvarteren är kommunens Vision Luleå 2050 med ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i fokus samt det kvalitets- och gestaltningsprogram som tagits fram för Kronandalen.

– Under hösten har vi fört en dialog med byggaktörerna för att väva ihop deras tankar kring boendemiljö och arkitektur med kommunens målsättningar för hållbarhet och god gestaltning, säger Johan Eriksson, planarkitekt Luleå kommun, som ansvarat för dialoggruppens arbete.

Inflyttning 2019

I och med att markanvisningsavtalen är klara börjar byggaktörernas arbete med att detaljrita hus och gårdar. I slutet av 2017 kan byggnationer av husen påbörjas i de första av de sex kvarteren i etapp 1. Byggnationer kommer ske stegvis och inflyttning kan ske tidigast 2019.

Infrastrukturen påbörjad
Luleå kommun har redan påbörjat arbetet med infrastrukturen i området genom byggande av ledningar för vatten- och avlopp samt gator. Samtidigt pågår arbetet med utformningen av ett stadsdelscentrum, en stadsdelspark och ett konststråk.

– Att använda områdets naturnära läge och Kronans tradition av konst och kultur är en ledstjärna i både kommunens och byggaktörernas arbete för att skapa Naturstad Kronan, säger Jenny Axberg, projektledare projekt Kronan.

Gemensamma lösningar

De sex byggaktörerna som ska bygga i Kronandalen har flera gemensamma lösningar för kvarteren i den första etappen. Lösningarna bygger på de krav som kommunen ställt i urvalsarbetet avseende t ex gestaltning, energi, miljö, trafik, tillgänglighet och trygghet. Det handlar om att entréer ska vara vända ut mot gatan för att skapa rörelse i gaturummet, att fjärrvärme ska användas och att hushållsel ska mätas i varje bostad. Materialval och färg för husfasader har valts för att skapa en helhet inom etappen men ändå ge variation. Byggaktörerna utformar gårdar med trygghet och tillgänglighet i fokus.

Cykel och buss blir prioriterat

Samtliga byggaktörer satsar även på trygg, säker och väderskyddad cykelparkering då hela Kronandalen byggs för i första hand gående, cyklister och bussresenärer. De boende i området kommer ha tillgång till fyra busslinjer däribland den planerade elbusslinjen mellan Kronan och Porsön/universitetet.

– Det är viktigt att prioritera cyklister och gående samt kollektivtrafiken i ett så tätbebyggt och nytt område som Kronandalen kommer att bli. Här ska finnas boenden för alla och tillgång till bil ska inte vara nödvändig, konstaterar Lenita Ericson, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

All bilparkering ska ske i parkeringshus eller underjordiska garage där det ska finnas laddplatser för elbilar. Flera byggaktörer kommer gå samman för att skapa underlag till bilpool vilket generellt sett är nytt i Luleå.

Friluftstema för de nya kvarteren

Kvartersnamnen i Kronandalen har fått namn med friluftstema med avseende på närheten till Ormbergets friluftsområde och Hertsöhedens naturreservat. Här följer en kort beskrivning av de sex första kvarteren som kommer att bebyggas i Kronandalen.

A: Kvarteret Bindningen (BDB)länk till annan webbplats

I kvarter A bygger Piteåföretaget BDB Fastigheter ca 80 hyresrätter i 4-5 våningar utformade av Arkitekthuset Monarken. Tegel i olika kulörer används som fasadmaterial. Kvarterets läge används bland annat genom att gården öppnas upp mot närliggande parkstråk.

B: Kvarteret Vallan (Riksbyggen)länk till annan webbplats

Riksbyggen kommer att bygga ca 90 bostadsrätter i kvarter B. Byggnaden som ritats av MAF Arkitekter kommer att ha omväxlande 4-5 våningar och vara klädd med tegel med inslag av trä. I anslutning till Lottagatan planeras ett uppglasat hus för cykelparkering som vintertid hålls uppvärmt och fungerar som vinterträdgård.

C: Kvarteret Glidet (Lerstenen)länk till annan webbplats

Lerstenen som ska bygga kvarter C bygger ca 90 hyresrätter i 4–5 våningar ritade av Link Arkitektur. Fasaden kläs med tegel i olika kulörer och med stora inslag av trä. Kvarteret kommer att ha en inspirerande utemiljö med grillplats, odlingsmöjlighet och plats för lek.

D: Kvarteret Skidåkaren (SHH Bostad)länk till annan webbplats

SHH har tilldelats kvarter D och är således närmast Ormberget av de sex kvarteren i etapp 1. Närheten till Ormberget har tagits tillvara av SHH som satsar på en vallabod på sin gård. I kvarteret byggs ca 65 bostadsrätter i 4 våningar, med sinuskorrigerad plåt och trä som fasadmaterial, ritade av Stockholmsbaserade TEA – Thomas Eriksson Arkitekter.

E: Kvarteret Bärmesen (Heimstaden)länk till annan webbplats

I kvarter E bygger Heimstaden 70 bostadsrätter i 4 våningar med inredd vind samt 8 radhus med takterrass som ritats av White arkitekter. Fasaderna kläs med värmebehandlat trä i olika dimensioner. Fasadpanelerna placeras i både liggande och stående riktning. Både huset och gården utformas utifrån kvarterets närhet till stadsdelsparken.

F: Kvarteret Kikaren (HSB)länk till annan webbplats

HSB bygger 70 bostadsrätter i 4 våningar med inredd vind i Kvarter F. Bostadsrätterna kommer att ha stora balkonger och på innergården finns möjlighet till odling, växthus och bouleplan. Kvarteret har ritats av lokala Tirsén och Aili arkitekter.

Fotografier/Illustrationer:
Bilder och illustrationer finns att hämta på nedan angivna webbplatser.
De är fria att använda i sammanhang som har med ämnet att göra. Upphovsman skall nämnas vid publicering.

Läs mer om byggaktörernas egna beskrivningar av respektive kvarter på www.lulea.se/kronanlänk till annan webbplats och www.kronanlulea.se.länk till annan webbplats

Kontaktlista:

Niklas Nordström, kommunalråd Luleå kommun,
0920-45 40 40/0920-45 30 00

Lenita Ericson, stadsbyggnadsnämndens ordförande,
072-725 10 24

Anna Lindh Wikblad, chef Staben Kvalitet och samhällsutveckling,
0920-45 38 15

Jenny Axberg, projektledare, Stadsbyggnadsförvaltningen,
070-300 87 08

Byggaktörerna – var god se mer information på respektive aktörs sida.

Övrig information; Eva Sundgren kommunikatör
Stadsbyggnadsförvaltningen, eva.sundgren@lulea.se 070-338 96 95