Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Gamification, kvalitet, välfärdsutredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 15 ärenden, bland annat hur kommunen satsar på gamification och hur kommunens service värderas.

Fortsatt satsning på gamification

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att anslå 810 000 kronor till fortsättningen av projektet Marknadsetablering spel & gamification. Projektet drivs av Luleå Näringsliv AB och syftet är att stärka Luleås position inom dataspelsbranschen. Projektet visade på stora möjligheter att koppla ihop industrin, forskning och produktutveckling inom gamification och VR och AR. Projektet ska i fortsättningen ta fram en marknadsplan och koordinera insatser för utveckling av forskningsplattformar samt att etablera en grundutbildning inom VR/AR.

Gamification: använda dataspelstekniker för bland annat utbildning och marknadsföring.

VR: virtual reality, visar en virtuell verklighet som kan skapa nya sensoriska upplevelser (känsel, lukt, syn, hörsel) med hjälp av datateknik och speciella VR-glasögon, ersätter den verkliga världen med en simulerad.

AR: augmentet reality, förstärkt verklighet, kompletterar den verkligen världen med annan data som grafik, video och gps. Används t ex för att guida via telefon med hjälp av animation i reell miljö.

Med hänvisning till denna satsning beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att avslå ansökan om finansiering (100 000 kronor) av en konferens om e-sport.

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunstyrelsens arbetsutskott informerades över rapporten Kommunens resultat i korthet. Där har Sveriges kommuner och landsting från olika databas och källor jämfört nyckeltal om bland annat kommunernas sociala struktur, skolan, äldreomsorg och service. Luleå kommun är inom de flesta måtten över medelvärdet bland de 250 deltagande kommunerna.

Exempel där Luleå kommun är över medelvärdet:

 • Andel elever som har godkänt i alla ämnen i åk 6 är 90 % (medelvärde 78 %)
 • Andel medborgare som får ett gott bemötande via telefon 85 % (medelvärde 78 %)
 • Möjliggör för medborgarna att delta i utvecklingen 61 % (medelvärde 56 %)
 • Kommunens andel avfall som återvinns 52 % (medelvärde 39 %)
 • Nystartade företag per 1 000 invånare 6,5 (medelvärde 5,4)

Exempel där Luleå kommun är under medelvärdet:

 • Andel brukare som är nöjda inom hemtjänsten 83 % (medelvärde 91 %)
 • Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende 80 % (medelvärde 83 %)
 • Andel miljöbilar i kommunen 28 % (medelvärde 33 %)

Remissvar om Ordning och reda i välfärden

Luleå kommun ställer sig bakom välfärdsutredningen Ordning och reda i välfärden. Syftet med den statliga utredningen är att säkerställa att offentliga medel används till just den verksamhet de är avsedda för samt att eventuella överskott återförs till verksamheten. Socialnämnden och barn-och utbildningsnämnden har yttrat sig i frågan och föreslår följande tillägg:

 • Vinstbegränsning och tillståndskrav ska även gälla asylboenden.
 • Kommuner bör kompenseras för ökade administrativa uppgifter.
 • Skolinspektionen hanterar tillstånd och tillsyn för fristående förskolor.

Anpassad organisation vid flyktingmottagningen

Kommunstyrelsen arbetsutskott informerades om det fortsatta arbetet med flyktingmottagningen. 172 ensamkommande barn är inskrivna idag, därav 50 med permanent uppehållstillstånd. På grund av mindre tillströmming och lägre ersättningsnivåer tillkommer nya boendeformer som elevhem och stödboende som har lägre eller ingen bemanning. Bosättningsuppdraget för 248 nya Luleåbor klarades tack vare tillfälliga boenden, bland annat på Klockarängen i Råneå, där öppnas 21 rum för nya Luleåbor i mars.

Bland övriga ärenden:

 • 250 000 kronor till arrangemang KPN Grand Prix Speed Skating
 • 150 000 kronor till Ett Norrbotten för alla (mångfald på Luleå Hamnfestival)
 • 150 000 kronor till mässan Fair: Living
 • 81 000 kronor till Svartön Blues (spelningar Alan Haynes från Austin)