Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Avtal Hemsö, Musikens makt, nöjda medborgare

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 17 ärenden, bland annat avtalen med Hemsö och festivalen Musikens makt samt nya lägenheter på Porsön och SCB:s medborgarundersökning.

Avtal med Hemsö

Kommunfullmäktige föreslås godkänna avtalen med fastighetsbolaget Hemsö om förvärvet av fem samhällsfastigheterlänk till annan webbplats samt uppförande av ett vård- och omsorgsboende. Enligt ett fullmäktigebeslut ska Luleå kommun äga mellan 75-100 procent av samhällsfastigheter. Hemsö köper vård- och omsorgsboenden i Alvik, Kallkällan, Bergstaden och Ingridshem samt Mjölkuddens hälsocentral för 106 miljoner kronor. Köpeavtalet reglerar också att Hemsö får markanvisning för att bygga ett vård-och omsorgsboende på Kronan. Avtalen gäller under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner dem.

Här fortsätter byggandet

För att bygga lägenheter på Porsön ska en ny detaljplan tas fram. Det är fastighetsbolaget Heimstaden som vill bygga 700 små lägenheter vid Porsögårdarna där det idag finns studentlägenheter. Detaljplanen ska pröva om det är möjligt att ändra bebyggelse från studentbostäder till bostäder och hur området kan förtätas. Efter förvärvetlänk till annan webbplats av drygt 1 200 lägenheter har Heimstaden (tidigare Nordhalla) förpliktat sig att bygga minst 500 lägenheter.

Markanvisning till ett område på Hällbacken för att bygga drygt 40 lägenheter i tvåvåningshus överförs från Peab till HSB.

Negativa planbeskedlänk till annan webbplats förväntas ges till sju olika ansökningar om att bygga i sörbyarna eftersom det saknas en lösning för vatten och avlopp. Enligt prioriteringsordningen för bostäder och arbetsplatser senareläggs utbyggnad av vatten och avlopp i sörbyarna.

Avtal med Musikens makt

Kommunfullmäktige ska anslå 1,5 miljoner kronor från sina oförutsedda utgifter till genomförande av festivalen Musikens makt. Det föreslår kulturnämnden som hade fått uppdragetlänk till annan webbplats att i diskussion med föreningen Musikens makt ta fram ett förslag om festivalens fortsättning. Det mynnade ut i ett samarbetsavtal om genomförandet av musikfestivalen den 18-19 augusti 2017. Kulturnämnden skulle också reda ut om festivalens omfattning medför krav på konkurrensutsättning. Det förslaget ska läggas fram senast i oktober 2017.

Kommunala remisser på statliga utredningar

Kommunstyrelsen ska besluta att Luleå kommun motsätter sig införandet av en flygskatt. Kommunen motiverar det i sitt remissvar med att det inte finns alternativ till flyg i praktiken. Däremot finns risken att flygskatten hämmar flygbolagens möjligheter att arbeta med energieffektivisering.

Kommunen ska på sina webbplatser tillgängliggöra uppgifter om vilka partier och organisationer som har fått partistöd och med vilka belopp. Det föreslår betänkanket Ökad insyn i partiers finansiering som Luleå kommun ställer sig bakom. I förslaget ingår även ett förbud mot anonyma bidrag överstigande ett visst värde.

Fritidsmöjligheterna i topp

Luleåborna är överlag nöjda med att bo i Luleå och med kommunens service. Det framgår av SCB:s årliga medborgarundersökning som kommunstyrelsens arbetsutskott informerades om. Fritidsmöjligheterna hamnar i topp med en fjärdeplats i landet medan tillgången till bostäder ligger kvar i botten med plats 130 av 136. Av 25 undersökta verksamheter ligger Luleå kommun över snittet för samtliga kommuner i 18 fall.

Bland övriga ärenden:

  • Avslag till ansökan om SM-veckan 2019/2020
  • 750 000 kronor till projekt Arctic Game lab
  • 200 000 kronor till att Luleå är medarrangör för mässan Nolia ledarskap

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke (S) kommunstyrelsens ordförande, 070–641 55 56