Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Brist på va senarelägger byggande i sörbyarna

Luleå kommun väntar med att säga ja till byggande i sörbyarna eftersom det saknas en lösning för vatten och avlopp (va). Det föreslås kommunstyrelsens arbetsutskott i Luleå besluta när frågan kommer upp den 30 januari.

Det går bra för Luleå. Tillväxten är stark, befolkningstillväxten är högre än på mycket länge och bostadsbyggandet slår rekord. Men Luleå kommun har växtvärk. Kommunfullmäktige tog ett inriktningsbeslut den 14 december 2015 där det bestämdes hur Luleå ska växa. Inriktningsbeslutet innebär i huvudsak att man ska bygga nya bostäder på dessa ställen till att börja med:

  • Luleå centrum, Hällbacken, Kronan, Bensbyn, Dalbo
  • Östra stranden
  • Munkeberg Strand, Skutviken, Porsön, Björkskatan
  • Hertsöheden samt Hertsöfältet

Sörbyarna i Luleå saknar i dagsläget tillräcklig vatten- och avloppskapacitet. Därför föreslås att kommunstyrelsens arbetsutskott säger nej till att bygga nu, men att frågan bör prioriteras när tillräcklig va-kapacitet finns.

– Självklart ska vi bygga i hela kommunen. Men vi måste se till att den infrastruktur som är nödvändig finns på plats innan vi beviljar bygglov, säger kommunalrådet Yvonne Stålnacke.

Frågan om att ge planbesked kommer upp som ett ärende hos kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 januari.

Kontakt

AnneLie Granljung, planchef Luleå kommun, 0920-45 35 46.

Frågor och svar

Varför tillåts inte ett ökat bostadsbyggande i byarna, i Luleå kommun är det brist på bostäder?
Kommunfullmäktige tog ett inriktningsbeslut 2015 där det beslutades hur kommunen ska växa och vilka områden som ska prioriteras. Det hänger ihop med utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp och annan nödvändig samhällsservice som skola, kollektivtrafik, renhållning och hemtjänst. I dagsläget är inte sörbyarna med i prioritetsordningen.

Hur länge gäller inriktningsbeslutet?
Inriktningsbeslutet gäller till dess att kommunfullmäktige fattar ett nytt beslut. Att bygga bostadshus på ett icke prioriterat område för 50 personer och fler, det vill säga en större sammanhållen bebyggelse som omfattar cirka 10 bostadshus, är troligtvis 10 år bort och blir aktuellt när kommunalt vatten- och avlopp finns tillgängligt. Enstaka hus, oavsett område, är enklare att behandla även vad gäller enskilt vatten och avlopp. Det är mängden hus och personer inom det sökta området som höjer kraven för bland annat vatten och avlopp och andra samhällsviktiga funktioner.

Kan inte fastighetsägarna själva ordna en fungerande va-lösning?
Miljölagstiftningen ställer höga krav på va-anläggningar. Kommunalt vatten och avlopp garanterar dessa krav. Kommunen kan också bli ansvarig och tvingas ta över en privat va-anläggning av länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet om miljölagarna inte efterföljs. Det kan innebära stora ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Varför har andra privata fastighetsägare fått positiva planbesked inom samma område?
De har inte fått positiva planbesked utan kommunen har inlett en detaljplaneläggning för att utreda lämpligheten att bygga just där. Vid en planläggning beaktas samtliga förutsättningar och konsekvenser. Dessa detaljplaner antas eller avbryts av stadsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

Kan man överklaga ett negativt planbesked?
Nej, det går inte att överklaga.