Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ledande fastighetsbolag etablerar sig i Luleå

Ett av landets största fastighetsbolag - Hemsö Fastighets AB - etablerar sig i Luleå. Det är resultatet av det avtal som idag undertecknats mellan Luleå kommun och Hemsö. Avtalet innebär att Hemsö dels köper ett antal samhällsfastigheter av kommunen, dels åtar sig att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende på Kronan. Affären ger kommunens skattebetalare en kassaförstärkning på 106 miljoner kronor samtidigt som Hemsö bygger nytt till en kostnad av 270 miljoner kronor.

Hemsö Fastighets AB är en av Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter. Bolaget ägs av Tredje AP-fonden till 85 procent och av Sagax till 15 procent. Genom att sälja till dem kommer en ny stark fastighetsaktör att etablera sig i Luleå och bidra till kommunens fortsatta expansion.

– Genom affären säkerställer vi kapital för fortsatta investeringar som håller Luleås starka tillväxt uppe. Dessutom kommer en av landets ledande fastighetsaktörer att etablera sig på orten vilket är mycket glädjande. Som vi sagt tidigare innebär affären bland annat att vi säkrar finansieringen av ett nytt badhus på Hertsön, säger kommunalrådet Yvonne Stålnacke.

Förslaget till affär innebär att följande fastigheter säljs: Ingridshems vård- och omsorgsboende, Kallkällans vård- och omsorgsboende, fastigheten Kronometern (Mjölkuddens hälsocentral), Alviks vård- och omsorgsboende samt Bergstadens vård- och omsorgsboende. Dessutom åtar sig Hemsö att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende på Kronan som kommunen sedan hyr. Byggstarten är beräknad till slutet av 2018.

– Luleå har växtvärk och står inför stora investeringar. För att klara dem behövs kapital och fler aktörer som vill vara med och utveckla Luleå. I och med att Hemsö bygger det nya vård- och omsorgsboendet på Kronan minskar investeringskostnaderna för kommunen. Det här är en god affär för skattebetalarna, säger Yvonne Stålnacke.

Priset för de fastigheter som säljs har fastställts som det högsta av två av varandra oberoende värderingar. Den totala köpeskillingen uppgår till 106 miljoner kronor. Avtalet beräknas fastställas av kommunfullmäktige den 27 februari. Datum för övertagandet av fastigheterna är den 1 april.

– Att äga och underhålla fastigheter är inte ett kommunalt kärnuppdrag. Beslutet att sälja ligger i linje med fullmäktiges beslut från juni 2015 som innebär att vi kan sälja samhällsfastigheter för att få fler fastighetsaktörer att etablera sig i Luleå. Kommunen kommer fortfarande att ha en hög andel eget fastighetsbestånd, idag äger kommunen ungefär 90 procent av de samhällsfastigheter som används för egna verksamheter, säger Yvonne Stålnacke.

Ytterligare frågor besvaras av kommunalråd Yvonne Stålnacke, 070-497 36 62, kommundirektör Mikael Lekfalk, 070 - 650 54 10 eller stadsbyggnadschef Roger Danell, 070 - 265 43 01

Sammanfattande frågor och svar

Varför säljer Luleå kommun samhällsfastigheter?
Enligt ett fullmäktigebeslut från juni 2015, fattat av bred politisk majoritet, ska kommunkoncernen aktivt verka för att aktörer som bidrar till bostadsbyggande och stadens utveckling ska etablera sig i Luleå. Det kan bland annat ske genom försäljning av samhällsfastigheter. Kommunens andel av fastighetsbeståndet ska dock inte vara lägre än 75 procent enligt samma beslut. Idag äger kommunen ungefär 90 procent av de samhällsfastigheter som används för egna verksamheter.

http://www.lulea.se/download/18.2e0b3d0514dff79ee783b63/1435041234550/Kommunfullm%C3%A4ktiges+protokoll+2015-06-15.pdflänk till annan webbplats (§ 151)

Vilken nivå kommer kommunen att ligga på efter försäljningen?
Efter försäljningen landar vi på ungefär 80 procent i egen regi och vår bedömning är att vi långsiktigt klarar fullmäktiges målsättning.

Varför väljer kommunen att sälja till Hemsö?
Hemsö är en av Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Sveriges löntagare är huvudägare i bolaget genom att Hemsö ägs av Tredje AP-fonden till 85 procent och av Sagax till 15 procent. Det är alltså en solid svensk aktör som nu etablerar sig i Luleå. Bolagets vision är att vara den bästa fastighetsvärden för samhällsservice vilket vi har sett i andra städer där man äger samhällsfastigheter.

Vilka fastigheter ingår i affären?
Ingridshems vård- och omsorgsboende, Kallkällans vård- och omsorgsboende, fastigheten Kronometern (Mjölkuddens hälsocentral), Alviks vård- och omsorgsboende samt Bergstadens vård- och omsorgsboende. Dessutom åter sig Hemsö att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende på Kronan som kommunen sedan hyr. Byggstarten är beräknad till slutet av 2018.

Vilken är köpeskillingen?
Priset är totalt 106 miljoner kronor.

Kan inte kommunen klara av nödvändiga investeringar utan att sälja fastigheter?
Kommunen har tre alternativ. För det första: för att kunna hålla nuvarande investeringsnivå måste vi höja skatten för att inte äventyra kommunens soliditet. Ett annat alternativ är att skära ner på investeringarna vilket bromsar tillväxten och minskar takten på bostadsbyggandet. Inget av dessa alternativ är aktuella idag. Det här är ett bättre alternativ för kommunen och därmed för skattebetalarna.

Kommer kommunala fastighetsskötare att förlora jobben?
Kommunens bedömning är att eventuell övertalighet som uppstår hos oss kommer att hanteras med naturlig avgång. Att Hemsö etablerar sig i Luleå innebär fler jobb till kommunen.

Kommer det att bli dyrare för kommunen att hyra jämfört med att själv äga sina lokaler?
Vår bedömning är att det på sikt inte blir dyrare. Ingen kan idag med säkerhet säga hur exempelvis ränteläget ser ut de kommande 20 åren, därför är det omöjligt att utfästa garantier åt något håll.

Kommer det att bli dyrare hyra för socialförvaltningen i det nya vård- och omsorgsboendet?
Under avtalstiden bedömer vi att nå kostnadsneutralitet. Men om det skulle visa sig bli dyrare för socialförvaltningen kommer de att kompenseras för kostnadsökningen.

Enligt Hemsö har de ett avkastningskrav över en konjunkturcykel på mellan 10-15 procent. Kan ni garantera att det inte blir dyrare för kommunen att vara hyresgäst hos dem?
Genom att Hemsö bedriver fastighetsförvaltning i stordrift kan de sänka sina kostnader och effektivisera hela hanteringen. Däri ligger deras stora effektiviseringsvinst, jämfört med att kommunen driver fastighetsskötsel och drift i egen regi. Hemsös specialisering på samhällsfastigheter och den kunskap och erfarenhet det medför, bidrar också till effektiviteten och möjligheten att sänka kostnaderna och samtidigt upprätthålla en hög kvalitet på förvaltningen.

Hur kommer de verksamheter som idag finns i lokalerna att märka att Hemsö tagit över?
Sannolikt inte på annat sätt än att externa hyresgäster får ett annat telefonnummer att vända sig till för fastighetsfrågor. Kommunen hyr idag av andra vilket fungerar alldeles utmärkt, så detta är ingenting nytt för våra verksamheter.

Kommer kommunen att vidta några åtgärder för att minimera sin skatt i samband med affären?
Vår kapitalförvaltning kommer som alltid att följa svensk lagstiftning.

Vilken är vinsten för kommunen med att sälja samhällsfastigheter förutom den rent ekonomiska?
En nationellt ledande fastighetsaktör etablerar sig i Luleå och bidrar till kommunens starka tillväxt och positiva utveckling. Dessutom bygger Hemsö samhällsfastigheter som kommunen kan hyra. Det minskar kommunens investeringsbehov vilket innebär att vi kan säkerställa en fortsatt god ekonomi, samtidigt som vi klarar de behov som kommunen har. Dessutom vet vi att företag som etablerar sig i Luleå ofta lockar till sig annan verksamhet.

Finns det några risker?
Hemsö äger drygt 300 samhällsfastigheter i Sverige, Finland och Tyskland. I samtliga tre länder har man gjort sig känd som en långsiktig aktör med gott renommé. Vi ser inga risker med att en av landets starkaste aktörer på området etablerar sig i Luleå.

Kommer Hemsö att bygga bostäder också?
Hemsös kärnverksamhet är inte att uppföra vanliga bostäder, men trygghetsbostäder kan bli aktuellt i framtiden.