Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Malmporten,vänorter, kollektivavtal

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 19 ärenden, bland annat beviljades medel för ett projekt som främjar att barn går eller cyklar till skolan samt hur arbetet med Luleå Hamns utbyggnad fortsätter.

Avsiktsförklaring för Malmporten

Kommunfullmäktige ska godkänna en avsiktsförklaring som reglerar ansvarsfördelningen för arbetet med projektet Malmporten. Inom projektet ska farleden till Luleå muddras och ny kaj- och lastkapacitet skapas för att större fartyg ska kunna anlöpa Luleå Hamn. I förklaringen fördelar parterna Luleå kommun, Luleå Hamn, Trafikverket, Sjöfartsverket och LKAB sina ansvarsområden. Avsiktsförklaringen behövs för att projektet ska tas in i den nationella transportplanen 2018-2029.

Översyn av vänorter

Luleå kommun ska behålla existerande vänorter och verka för ett femårigt vänortsavtal med den franska kommunen Novéant. Vänortsföreningen ANEA är ansvarig för att avtalet genomförs. I fortsättningen ska en viss restriktion råda när det gäller nya vänorter. Det framgår av en översyn om kommunens vänortsarbete som kommunstyrelsen har gett tillväxtkontoret i uppdrag. Luleå kommun har följande vänorter: Kemi (Finland), Tromsö (Norge), Murmansk (Ryssland), Zenica (Bosnien-Hercegovina), Puerto Cabezas (Nicaragua), Santa Lucia de Tirajana (Spanien).

Mer motion till skolan

Fler barn bör cykla eller gå till skolan. Därför fortsätter projektet Aktiva skoltransporter i tre år. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljade för det 1,9 miljoner kronor. På Ormbergskolan har ett pilotprojekt visat positiva resultat där 45 barn under fyra veckor har gått eller cyklat till skolan. Projektet ska fortsätta på Ormbergsskolan samt utvidgas till skolorna i Måttsund, Antnäs och Porsön. Tre forskare från Luleå tekniska universitet och The University of Texas at Austin utvärderar senare resultaten.

Krav på svenskt kollektivavtal

Luleå kommun ska tillämpa krav på arbetsrättsliga villkor vid sina upphandlingar. Det föreslås kommunfullmäktige besluta efter ett medborgarförslag. Inköpskontoret kommer att komplettera kommunkoncernens inköpspolicy med avsnittet att leverantör eller underleverantör ska uppfylla arbetsrättsliga krav avseende lön, semester och arbetstid. För att definiera kraven ska Upphandlingsmyndighetens kriterier och kontraktsvillkor användas. Det kan bli tillämpligt inom bygg, transport och städtjänster.

Bland övriga ärenden:

  • 2,5 miljoner kronor för marknadsföringsinsatser för att locka fler inflyttare, investerare och företag till Luleå
  • 410 000 kronor för projektet Stad och land om näringslivsutveckling i Råne älvdal

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 – 641 55 56