Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Tillsyn av inomhusmiljön på skolor och förskolor i Luleå kommun 2016

Resultaten från miljö- och byggnadsförvaltningens tillsyn visar att det finns fortsatta problem med barnens inomhusmiljö men trenden går åt rätt håll.

För få städtillfällen, omförhandling av städavtal avses göras under 2017

Tidigare års anmärkningar gällande bristande städfrekvens kvarstår både i skolor och förskolor. Orsaken till detta är främst att ramavtalet gällande städning inte ändrats. Det har tillkommit rutiner för att kompensera för detta men miljö- och byggnadsförvaltningen ser fortfarande att nivån på städningen är för låg.

Under 2017 avser barn- och utbildningsförvaltningen att omförhandla städavtalet. Miljö- och byggnadsförvaltningen förhoppning är att detta kommer innebära att städfrekvensen närmar sig vad folkhälsomyndigheten rekommenderar.

I en situation då lokalerna städas för sällan gäller det att underlätta för städningen genom att göra lokalerna lättstädade. Många skolor har förbättrat sig genom att till exempel fasa ut gamla och olämpliga möbler samt rensa ut överflödigt och utdaterat material. Ett problem som ofta kvarstår är förvaring av material ovanpå skåp och hyllor vilket försvårar städningen av klassrummen. Förskolorna har svårare att förbättra städbarheten eftersom det finns en konflikt mellan att hålla material tillgängligt och att hålla lokalerna lättstädade.

Brister i egenkontrollen fortsatt i många skolor

Andelen skolor som utvecklat en dokumenterad egenkontroll har ökat, men det finns fortfarande stora brister. Skolan är skyldig att bedriva egenkontroll. Den är viktig eftersom den syftar till att förebygga, upptäcka och åtgärda brister i inomhusmiljön innan de orsakar skador eller hälsoproblem för barnen. Under 2017 kommer skolorna att få en mer centralt samordnad egenkontroll och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Eftersatt underhåll och bristande ventilation har förekommit på flera skolor, då skolorna nu har en fått igång en egenkontroll borde bristerna upptäckas och åtgärdas, inom ramen för egenkontrollarbetet. På förskolorna var ventilationen generellt bättre jämfört med skolorna. De brister som är av mer allvarlig karaktär kommer att drivas som förelägganden mot fastighetsägaren.

Förskolorna bättre på att förhindra och begränsa smitta, men fortfarande brister i hygienrutinerna

Förskolorna har under 2016 förbättrat sitt arbete med att förhindra och begränsa objektburen smitta. De flesta förskolor brister också i hygienrutinerna. Vanliga brister var dålig städning av skötbordets yta och dålig kunskap om skärpta hygienrutiner vid utbrott samt förbyggande åtgärder mot spridning av blodsmitta.

Kontakt

Joel Domeij, miljöinspektör, miljö- och byggnadsförvaltningen,
0920-45 47 60, joel.domeij@lulea.se

Faktaruta

Städningens omfattning

Enligt gällande städavtal

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Toaletter

Dagligen

Minst 1 gång per dag

Förskola, entréer och kapprum samt under matbord om ytan är tillgänglig.

Dagligen

Dagligen

Förskola, hela förskoleavdelningen

Varannan dag

Dagligen

Lektionssalar lågstadium

Varannan dag

Dagligen

Lektionssalar mellan- och högstadium, gymnasie

Var tredje dag

Dagligen