Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Stadsutveckling, återvinning, batterisatsning

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag tio ärenden, bland annat återvinningsplanen och ett etablingsprojekt inom batteriproduktion.

Plats för bostäder och stadsutveckling

Kommunstyrelsen föreslås godkänna att markanvisning för uppemot 50 bostadsrätter vid Martin Ljungs knabbe inleds. Området mellan Mjölkuddsvägen och Hyvelgränd ska bebyggas med hänsyn till omgivande miljö och skog. Markanvisning sker via jämförelseförfarande, det betyder att intressenter ska lämna in förslag på hur området kan bebyggas.

För Kulturbyn Kronan ska en ny detaljplan upprättas. Detaljplanen ska pröva förutsättningar för utvecklingen av verksamheter, kontor och bostäder. Områdets kulturhistoriska värden ska vara styrande för en framtida exploatering. Rikshem köpte området 2015.

Otillåtna bosättningar upplöses

Kommunstyrelsen ska slå fast att otillåtna bosättningar upplöses. Med det avses bosättningar som inte faller under allemansrätten eller som saknar lov. De boende ska hänvisas till lagliga boendeformer som finns. Miljö- och byggnämnden utser en samordnare som kommer att jobba med frågor kring otillåtna bosättningar.

Luleå kommun har sedan ett antal år tillbaka sett ett ökande antal EU-medborgare som bosätter sig olovligt både på kommunens och privata markägares mark. Det medför olägenheter genom nedskräpning och förorening. Verksamheten RIA erbjuder härbärge med tio platser.

Mer återvinning

I Luleå ska främsta målet vara att motverka avfall. Det avfall som uppstår ska sorteras och behandlas i följande ordning: Återanvändning, materialåtervinning, energiutvinning och deponering. Det framgår av renhållningens avfallsplan 2017-2020 som kommunfullmäktige föreslås anta. Fler möjligheter till källsortering inom kommunens verksamheter, offentlig miljö eller byggarbetsplatser är ett exempel för att nå målet.

Pengar till batterisatsning

Luleåregionen ska positionera sig inom något av områden batteriproduktion, återvinning, test samt forskning och utveckling. Det ska etableringsprojektet Fånga energin jobba med. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att medfinansiera projektet med 700 000 kronor. Luleå näringsliv bedömde i en aktuell förstudie att Luleåregionen har goda förutsättningar för att företag eller forskning inom batteriutveckling ska kunna etableras.

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 – 641 55 56