Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bostäder, bosättning, Musikens makt

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 33 ärenden, bland annat detaljplan till Malmudden, kostnader för bosättningsuppdraget och finansieringen av Musikens makt.

Planer för bostäder och arbetsplatser

Kommunfullmäktige föreslås anta detaljplanen för den norra delen av Malmudden där fastighetsföretaget Udden i Luleå ska bygga fem flervåningshus. Husen med ca 150 lägenheter kan uppföras i varierande höjd med sluttande tak. På nedre plan finns plats för butiker, garaget byggs under jord. Allmänheten kommer att ha tillgång till strandpromenad.

Obos Mark får markanvisning på Hällbacken för att bygga 25 radhus. I Bensbyn ska ett område i Järnviken få en ny detaljplan för att kunna bygga fem bostadshus.

Medborgarförslag om att parkmarken i kvarteret Svanen på Gültzauuden ska skyddas för framtida exploatering avslogs.

En omplacering av räddningstjänst inklusive SOS Alarm prövas i det redan pågående detaljplanarbetet för Porsödalen (Lilla Mjölkuddsberget). Det för att möjliggöra verksamheternas flytt till ändamålsenliga lokaler så fort som möjligt.

Kostnader för bosättningsuppdraget

Arbetsutskottet anslog 2 miljoner kronor strategiska utvecklingsmedel för bosättningsuppdraget till nyanlända. Bristen på lägenheter för nya Luleåbor fordrar tillfälliga bostadslösningar som till exempel vandrarhem och campingstugor. Till exempel har Klockarängen i Råneå rustas med ca 40 lägenheter för nya Luleåbor. Bosättningsuppdraget betyder att varje kommun i Sverige är skyldig att ordna bostäder till nyanlända.

Avsiktsförklaring med Trafikverket

För att utveckla godsbangården och resecentrum i Luleå har kommunen och Trafikverket tagit fram en avsiktsförklaring som kommunfullmäktige föreslås godkänna. I förklaringen beskrivs den gemensamma ambitionen, etapper och åtgärder samt ansvarsfördelning. Det krävs omfattande investeringar för att rusta den gamla och slitna bangården i Luleå och att bygga ett resecentrum som knyter ihop lokal och regional busstrafik med tågtrafiken.

Återremiss av Musikens makt

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att återremittera ansökan om finansiering av musikfestivalen för 2017. Föreningen Musikens makt ansökte om 1,7 miljoner kronor för att arrangera festivalen enligt samma upplägg som tidigare år. Den totala kostnaden för festivalen beräknas till 2,1 miljoner kronor. Tillväxtkontoret bedömde att arrangemanget borde upphandlas. Arbetsutskottet återremitterade ärendet till kulturnämnden.

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke (S), ordförande kommunstyrelsen, 070 64155 56