Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

17 november invigs Specialpedagogiskt
Lärcenter

Specialpedagogiskt Lärcenter på Kronanområdet är en del i den stora språksatsning som genomförs inom grundskolan i Luleå, men som även förskolan kan ta del av.

Invigning med Öppet hus torsdag den 17 november, från kl.10.00
Plats: Kronan H2

– Specialpedagogiskt lärcenter är en fantastisk verksamhet som gör skillnad för
det enskilda barnet eller eleven, säger Kerstin Wiklund, chef för centrala
Elevhälsan. Verksamheten har även en stor utvecklingspotential där vi kan lägga till material som möter andra behov, exempelvis vid synnedsättning, hörselnedsättning eller neuropsykiatriska diagnoser. Allt för att främja god språkutveckling hos barn och elever vid språklig sårbarhet.

Media hälsas välkomna.

Medverkande och inbjudna

Personal från centrala elevhälsan, rektorer i grund- och särskola, förskolechefer, chef
för Flerspråkcentrum och chef för Miljö- och kulturskola tillsammans med
pedagoger samt personal från Föräldrasupporten är inbjudna.

Ordförande i barn- och utbildningsnämnden, skolchef, verksamhetschefer,
verksamhetsutvecklare inom förskola och grundskola och personal från centrala
elevhälsan och förvaltningsstaben har också bjudits in till Öppet hus.

Våra externa samverkanspartners, representanter från Barn- och ungdomspsykiatrin,
Habiliteringen och Länslogopedin från Norrbottens läns landsting och SPSM
(Specialpedagogiska skolmyndigheten) hoppas vi också besöker oss under dagen.

Kontakt
Kerstin Wiklund, Chef Elevhälsan i Luleå kommun
Tel 0920 – 45 53 49, mobil 070 – 595 53 49