Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Mångmiljonsatsning på skolan i Luleå

Skolan i Luleå föreslås få ett extra tillskott på 10,5 miljoner kronor i nästa års kommunala budget. Dessutom säger Socialdemokraterna nej till en folkomröstning om skolan i Luleå.

– Av Sveriges 290 kommuner har skolan i Luleå under en lång följd av år legat bland de tio bästa i landet. Våra förslag säkerställer en fortsatt bra skola för alla barn, säger Yvonne Stålnacke, kommunalråd.

Skolan i Luleå hävdar sig väl jämfört med riket. 40 procent av kommunens budget går till skolan som därmed lägger beslag på största posten i den kommunala budgeten. Luleå har 61 kommunala förskolor och 37 kommunala grundskolor. Med sina 98 skolor har Luleå fler skolor än andra kommuner av samma storlek. 87 procent av eleverna i årskurs 9 klarar målen i alla ämnen, vilket ska jämföras med den nationella siffran som ligger på 77 procent. 92 procent av Luleås elever är behöriga till gymnasiets yrkesprogram, jämfört med rikets 86 procent.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) delar in de kommunala grundskolorna i tre storlekar: små skolor med upp till 199 barn, medelstora med 200-799 barn samt stora skolor med 800 barn eller fler. Luleå kommun har enbart små och medelstora grundskolor. Luleås största f-6 skola idag är Furuparkskolan på Skurholmen med 475 barn.

Även i framtiden kommer vi att ha mindre och mellanstora skolor i Luleå. Allt prat om att vi bara ska ha storskolor är fel. Vi måste låta fakta tala och inte bygga upp nidbilder, säger Carina Sammeli, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Inom den närmaste treårsperioden visar senaste prognosen från Skolverket en lärarbrist på 70 000 lärare i hela landet. Denna lärarbrist påverkar också Luleå.

Tyvärr har en stor del av skoldebatten kommit att handla om byggnader istället för kvalitén i undervisningen. Det viktigaste för oss föräldrar måste vara att barnen får en god undervisning med behöriga lärare. Beslutet om framtidens skola togs av en bred majoritet i fullmäktige, säger Carina Sammeli.

Att över 8 000 personer i kommunen har skrivit på för en folkomröstning om framtidens skola har inte gått kommunledningen förbi. Man har även träffat aktionsgruppen för att diskutera vad folkomröstningen ska handla om.

Självklart ska vi vara självkritiska kring hur medborgardialogen har genomförts. Men som politiker måste vi ta ett helhetsansvar och fokusera på det som är bäst för alla. Skolfrågan måste i vilket fall som helst avgöras av fullmäktige eftersom en folkomröstning bara är rådgivande. Det finns inte heller några tydliga alternativ att rösta om, säger Yvonne Stålnacke.

Vi vill att skolan får arbetsro och långsiktiga spelregler. En folkomröstning skulle kosta tre miljoner kronor. Dessa tre miljoner kronor plus ytterligare 7,5 miljoner kronor skickar vi nu direkt till skolan där de gör mest nytta, säger Yvonne Stålnacke.

Frågan om en folkomröstning om skolan kommer upp på kommunstyrelsens bord den 7 november, för att slutgiltigt avgöras på fullmäktige den 21 november, enligt den preliminära tidplan som råder.

Ytterligare kommentarer lämnas av: Yvonne Stålnacke, 070- 641 55 56 eller Carina Sammeli, 070-619 33 38.

Faktaruta

10,5 miljoner kronor extra föreslås kommunledningen satsa på skolan i Luleå i nästa års budget. En stor del av satsningarna handlar om kompetensförsörjning på kort och lång sikt.

 • Behålla äldre lärare i yrket, 5 miljoner kronor
  En viktig del för att göra det mer attraktivt att arbeta längre är att ge äldre lärare (61 år och äldre) förutsättningar att bli kvar i yrket fram till pensionen och gärna också lite längre. Tillsammans med de fackliga organisationerna ska man ta fram förslag på sådana lösningar.
 • Skapa en personalbuffert, 2 miljoner kronor
  Anställa svårrekryterade kompetenser (t ex matematiklärare) som resurs utöver ordinarie bemanning, en så kallad personalbuffert.
 • Introduktion för vikarier via e-learning, 200 000 kronor
  För att nyrekryterade vikarier ska vara så bra rustade som möjligt för att börja arbeta kommer de att genomgå en digital introduktion, så kallad e-learning. Satsningen har redan påbörjats i förskolan och ska utvecklas för övriga verksamheter.
 • Pilotprojekt för att frigöra tid för lärarna, 2 miljoner kronor
  Läraren har störst betydelse för hur eleverna lyckas i skolan. För att frigöra tid för lärarna att fokusera på undervisningen ska olika modeller prövas. Det kan handla om praktiskt stöd i förberedelser för undervisning, administrativa uppgifter och att stötta eleverna i vardagen.
 • Marknadsföra läraryrket och Luleå kommun som attraktiv arbetsgivare, 1,1 miljoner kronor
  Intensifiera marknadsföringen av läraryrket för att attrahera studenter, blivande lärare, befintliga lärare men också utbildade lärare som lämnat yrket.
 • Utflyktspengar för elever utanför LLT:s linjenät, 200 000 kronor
  Möjliggöra att elever som går i skolor utanför LLT:s linjenät kan delta i aktiviteter i Luleå tätort, som exempelvis teater, idrott och andra aktiviteter.