Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förslag till ny taxa för vatten och avlopp

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott ska på torsdag den 13 oktober ta ställning till ett förslag om att ändra avgiften för vatten och avlopp (VA) från den 1 januari 2017. Avgiften föreslås höjas med 55 kronor i månaden för en familj som bor i villa och förbrukar 150 m3 vatten per år, vilket skulle innebära en höjning på 10 procent.

Luleå ligger något under eller nära medel vad gäller VA-avgiften för ett normalhushåll i jämförelse med kommuner i Luleås storlek.

– Vi måste fortsätta investera för nya vatten- och avloppsledningar i Luleå kommun, både för att kunna fortsätta växa och för att byta ut gamla ledningar. Vi har inte höjt avgiften under de två senaste åren, säger Lenita Ericson, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Under de närmaste åren ska områden i Luleå inventeras och med en bibehållen investeringstakt krävs det en årlig 5-10 procentig höjning av taxan.

– Vatten- och avloppsverksamheten är självfinansierad vilket innebär att varje hushåll betalar sin del av vad det kostar att driva anläggningar och ledningsnät enligt självkostnadsprincipen, säger Lenita Ericson.

Även för de som bygger nytt föreslås en höjning av kostnaden för att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp. För en normalstor villa med 800 m2 tomt innebär det att kostnaden ökar med 12 400 kronor under nästa år. Anslutningskostnaden i Luleå ligger trots den föreslagna höjningen en bra bit under medel (cirka 30 000 kronor) för svenska kommuner i storleksordningen 50 000–100 000 invånare.

Kontakt

Lenita Ericson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 072-725 10 24