Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Viktigt steg i bygget av Kronan

Utvecklingen av Kronanområdet tar ett viktigt steg framåt. Detaljplanen för Kronandalen som möjliggör byggandet av 2 200 bostäder är framtagen och går nu ut på samråd.

– En av våra viktigaste uppgifter är att skapa fler bostäder i Luleå. Kronan är vårt största bostadsprojekt och när området är fullt utbyggd år 2030 kommer 7 000 Luleåbor att bo och leva här. Det känns mycket bra att vi nu får gå ut med detaljplanen på samråd, säger kommunalråd Niklas Nordström.

– Planarkitekterna har gjort ett jättejobb med detaljplanen och vi hoppas att alla intressenter blir nöjda. Målet är att komma igång med byggnationerna i Kronandalen nästa höst, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Lenita Ericson.

Detaljplanen möjliggör en tät kvartersstruktur med cirka 2200 bostäder tillsammans med lokaler för andra verksamheter och samhällsservice. Bebyggelsen ska vara blandad med olika boendetyper och funktioner. Planförslaget tillåter flerbostadshus i fyra till sju våningar och radhus i högst tre våningar. Stadsdelen ska också innehålla en friliggande förskola, ett vård- och omsorgsboende samt mark för torg- och parkytor.

– Kronandalen ska ha karaktären av en naturstad. Vi har höga ambitioner när det gäller hållbart byggande och att knyta samman bebyggelsen med de omgivande natur- och friluftsområdena. Stadsdelen ska också utformas för att främja gång-, cykel- och kollektivtrafik, säger tf stadsbyggnadschef Malin Lagervall.

Planförslaget visas från den 7 oktober till den 6 november i Stadshuset och i Kulturens hus bibliotek. Ett samrådsmöte kommer också att hållas den 19 oktober i stadsbyggnadsförvaltningens lokaler på Midgårdsvägen.

Parallellt med samrådet pågår en dialog med de sex byggherrar som valts ut för att bygga varsitt kvarter i Kronandalens första etapp, Norra entrén. Totalt kommer den första etappen att rymma över 400 bostäder. Så snart detaljplanen vunnit laga kraft och byggherrarna fått sitt bygglov kan byggnationerna påbörjas. Målsättningen är att detaljplanen antas i juni 2017 och att byggstart kan ske hösten 2017.

Kontaktpersoner
Lenita Ericson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 072-725 10 24
Malin Lagervall, tf stadsbyggnadschef, 070-298 54 10
Annika Ohls, planarkitekt, 070-220 61 40

På gång på Kronan just nu

Det är full verksamhet i Kronandalen med att lägga ner vatten- och avloppsledningar i de nya gatorna Krondalsvägen, Lottagatan och Excercisvägen. Först ut är den stora huvudledningen för VA i Krondalsvägen som löper genom hela området fram till den nya Tallkronanskolan och nya sporthallen Kronanhallen som ska stå klara nästa höst.

Detaljplanering av stadsdelsparken har påbörjats nu i oktober och byggstart för norra delen av parken planeras till juni 2017. Under hösten pågår även planering inför kommande markanvisningar för Kronandalen.

Läs mer om utvecklingen av Kronan.