Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Badhus, storregion, tomtpriser

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 24 ärenden. Bland annat vilka badhus Luleå ska ha, vilka synpunkter kommunen har till storregionen och hur tomtpriser förändras för husbyggare.

Ja till fyra badhus

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig bakom fritidsnämndens förslag om kommunens framtida badhus. Ett nytt badhus ska byggas på Hertsön. Badhusen i Råneå och Gammelstad blir kvar och Pontusbadet ska renoveras klart under 2017. Kostnader för nybyggnation och underhåll av badhusen ska beaktas i investeringsbudget 2017 – 2019.

Ja till storregion, men…

Luleå kommun stödjer i stort indelningskommitténs argumentation för en storregion Norrland, men framhåller några frågor och förslag. I region Norrland (upp emot 885 000 invånare) ska länsstyrelser och landsting från de fyra nordligaste länen läggas samman för en effektivare samhällsorganisation.

Att anpassa länsindelningen efter dagens behov medför fördelar, framhäver Luleå kommun men lämnar följande synpunkter:

  • den kommunala självstyrningen ska förbli oförändrad
  • statliga myndigheter bör utlokaliseras och decentraliseras
  • utmaningen med att effektivt överbrygga de geografiska avstånden beaktas inte tillräckligt
  • en samordad kollektivtrafik är inte möjlig eftersom det saknas en välutbyggd infrastruktur i regionen

Kommunstyrelsen ska besluta om kommunens yttrande till regeringskansliet.

Högre tomtpriser

Tomtpriser för nybyggnation av småhus ska höjas. Bakgrunden är att en genomgång av kommunens faktiska exploateringskostnader på Kronanbacken och Hällbacken har visat att kostnaderna inte täcks av tomtförsäljningen. Tomtpriset föreslås ligga på 450 000 kronor inom Luleå stadsbygd (inklusive Kronan), 400 000 kronor i övrig stadsbygd (inklusive Hällbacken), 200 000 kronor i samlande byar och 110 000 kronor övriga byar.

För att även i fortsättningen motverka spekulation och vidareförsäljning av tomter följer regler om vite i köpesavtalen. Vitesbeloppet föreslås vara oförändrat på 400 000 kronor.

Flera verksamheter på ett ställe

Kommunstyrelsens arbetsutskott informerades om arbetet med att flytta tre kommunala verksamheter till Porsödalens industriområde. Tanken är att Återvinningscentralen, Logementet med kommunens fordonspark och verkstäder samt brandstationen med SOS Alarm ska samlokaliseras vid Lilla Mjölkuddsberget. Samråd med berörda planeras starta i höst. Detaljplanen ska vara ute på granskning i början på nästa år.

Attraktivare genom samarbete

Kommunfullmäktige föreslås anta en avsiktsförklaring för utveckling och samverkan mellan Bodens kommun och Luleå kommun. Båda kommuner ska genom samverkan stärka sin attraktionskraft, så är visionen. Konkreta mål för Luleå och Boden inom tio år:

  • folkmängden ska växa till 115 000 invånare
  • investeringar för minst fem miljarder kronor ska ha inletts
  • 5 000 nya arbetstillfällen ska skapas.

För att nå målen ska man särskilt samarbeta inom bland annat byggande, infrastruktur och idrottsanläggningar.

Bland övriga ärenden:

  • 450 000 kronor till projektet DesignIT under 2017-2019
  • 440 000 kronor till utvecklingen av Luleå Science Park

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke (S), kommunstyrelsens ordförande, 070-641 55 56