Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommun säljer fastigheter

Luleå kommun avser att sälja ett antal samhällsfastigheter till Hemsö Fastighets AB som därmed etablerar sig i Luleå. Priset för affären kommer att fastställas genom en oberoende värdering, men det handlar om ett mångmiljonbelopp som tillförs kommunkassan. Förslaget kommer upp måndagen den 29 augusti när kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder.

Hemsö Fastighets AB är en av Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter. Bolaget ägs av Tredje AP-fonden till 70 procent och av Hemsö Intressenter AB till 30 procent. Genom att sälja till dem kommer en ny stark fastighetsaktör att etablera sig i Luleå och bidra till kommunens fortsatta expansion.

– Genom affären säkerställer vi kapital för att fortsätta investera och hålla Luleås starka tillväxt uppe. Dessutom kommer en av landets ledande fastighetsaktörer att etablera sig på orten vilket är mycket glädjande. Beslutet innebär att vi säkrar finansieringen av ett nytt badhus på Hertsön, säger kommunalråd Niklas Nordström.

Förslaget till affär innebär att följande fastigheter säljs: Ingridshems vård- och omsorgsboende, Kallkällans vård- och omsorgsboende, Mjölkuddens hälsocentral (fastigheten Kronometern), Alviks vård- och omsorgsboende, Bergstadens vård- och omsorgsboende, Tallkronanskolan samt Kronanhallen (sporthall). De senare är under uppförande.

– Luleå har växtvärk och står inför stora investeringar. För att klara dem behövs kapital och fler aktörer som vill vara med och utveckla Luleå. Detta är en mycket god affär för skattebetalarna, säger Niklas Nordström.

Priset kommer att fastställas som det högsta av två oberoende värderingar som nu ska göras. Tanken är att affären ska vara avslutad före årsskiftet. Från Luleå kommuns sida ser man ingen risk att kommunens lokalhyra på sikt blir dyrare än att äga fastigheterna i egen regi.

– Vi kommer självfallet att skriva sådana kontrakt som säkerställer att vi på lång sikt gör en god affär eftersom vi vet vad vi själva betalar för motsvarande ytor, säger Niklas Nordström och fortsätter:

– Att äga och underhålla fastigheter är inte ett kommunalt kärnuppdrag. Beslutet att sälja ligger helt i linje med fullmäktiges beslut från juni 2015 som innebär att kommunen kan sälja samhällsfastigheter för att få fler starka fastighetsaktörer att etablera sig i Luleå. Vi kommer fortfarande att ha en hög andel eget fastighetsbestånd, idag äger kommunen ungefär 90 procent av de samhällsfastigheter som används för egna verksamheter.

Affären är villkorad av beslut i Luleå kommunfullmäktige samt i Hemsös styrelse.

Ytterligare frågor besvaras av kommunalråd Niklas Nordström,
070-497 36 62.

Sammanfattande frågor och svar

Varför avser Luleå kommun att sälja samhällsfastigheter?

Kommunens huvuduppdrag handlar kort sammanfattat om sex områden: vård, skola, omsorg, myndighetsutövning, service och samhällsutveckling. Att äga och förvalta fastigheter är inget kommunalt kärnuppdrag. Hemsö är en av Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter som ägs av Tredje AP-fonden till 70 procent och av Hemsö Intressenter AB till 30 procent. Genom att sälja till dem får vi en ny stark fastighetsaktör som etablerar sig på orten och bidrar till kommunens fortsatta expansion. Försäljningen innebär att kommunen får in nytt kapital som behövs för att Luleå ska kunna behålla sin höga tillväxttakt och klara investeringsbehovet.

Kommer kommunen att sälja fler samhällsfastigheter till andra aktörer?

Enligt ett fullmäktigebeslut från juni 2015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (§ 151), fattat av bred politisk majoritet, ska kommunkoncernen aktivt verka för att aktörer som bidrar till bostadsbyggande och stadens utveckling ska etablera sig i Luleå. Det kan bland annat ske genom försäljning av samhällsfastigheter. Kommunens andel av fastighetsbeståndet får dock inte vara lägre än 75 procent enligt samma beslut. Idag äger kommunen ungefär 90 procent av de samhällsfastigheter som används för egna verksamheter.

Varför väljer kommunen att sälja till Hemsö?

Hemsö är en av Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Dessutom är Sveriges löntagare huvudägare i bolaget genom att Tredje AP-fonden äger 70 procent av aktierna. Det är alltså en solid svensk aktör som nu etablerar sig i Luleå. Bolagets vision är att vara den bästa fastighetsvärden för samhällsservice vilket vi har sett i andra städer där man äger samhällsfastigheter.

Vilka fastigheter ingår i affären?

Förslaget till affär innebär att följande fastigheter säljs: Ingridshem vård- och omsorgsboende, Kallkällans vård- och omsorgsboende, Mjölkuddens hälsocentral (fastigheten Kronometern), Alviks vård- och omsorgsboende, Bergstadens vård- och omsorgsboende, Tallkronanskolan samt Kronanhallen (sporthall).

Hur ser tidplanen ut?

Avsiktsförklaringen kommer upp som ett ärende på kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 augusti. Därefter ska en oberoende värdering av fastigheterna göras innan avtalet kan slutföras. Målsättningen är att allt ska vara klart före 2016 års utgång.

Vilken är köpeskillingen?

Den kommer att fastställas som det högsta av två av varandra oberoende värderingar.

Kan inte kommunen klara av nödvändiga investeringar utan att sälja fastigheter?

Luleå kommun har de senaste åren haft en historiskt hög investeringstakt. Om vi ska kunna hålla denna nödvändigt höga investeringsnivå måste vi antingen låna pengar eller höja skatten för att inte äventyra kommunens soliditet. Inget av dessa alternativ är aktuella idag. Det här är en bättre affär för kommunen och därmed för skattebetalarna.

Kommer kommunen att vidta några åtgärder för att minimera sin skatt i samband med affären?

Vår kapitalförvaltning kommer som alltid att följa svensk lagstiftning.

Vilken är vinsten för kommunen med att sälja samhällsfastigheter förutom den rent ekonomiska?

En nationellt ledande fastighetsaktör etablerar sig i Luleå och bidrar till kommunens starka tillväxt och positiva utveckling. Dessutom bygger Hemsö samhällsfastigheter som kommunerna kan hyra. Det minskar kommunens investeringsbehov vilket innebär att vi kan säkerställa en fortsatt god ekonomi, samtidigt som vi klarar de behov som kommunen har.

Finns det några risker?

Hemsö äger drygt 300 samhällsfastigheter i Sverige, Finland och Tyskland. I samtliga tre länder har man gjort sig känd som en långsiktig aktör med gott renommé. Vi ser inga risker med att en av landets starkaste aktörer på området etablerar sig i Luleå.

Kommer det att bli långsiktigt dyrare för kommunen att bli hyresgäst än att själv äga sina lokaler?

Nej, det finns ingenting som tyder på det vilket vi kan se i andra kommuner där Hemsö etablerat sig. Vi kommer att skriva sådana kontrakt som innebär att vi långsiktigt säkerställer kommunens intressen.

Kan kommunen garantera att hyran på sikt inte blir högre än drift i egen regi?

Se svaret ovan.

Kommer kommunala fastighetsskötare att förlora jobben?

De som berörs av försäljningarna kan komma att erbjudas verksamhetsövergång till ny ägare. Att Hemsö etablerar sig i Luleå innebär fler jobb till kommunen.

Hur kommer de verksamheter som idag finns i lokalerna att märka att Hemsö tagit över?

Sannolikt inte på annat sätt än att de får ett annat telefonnummer att vända sig till och andra personer som sköter fastigheten. Kommunen hyr idag av andra vilket fungerar alldeles utmärkt, så detta är ingenting nytt för våra verksamheter.