Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

App för vintercyklare, konstnärlig utsmyckning

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade i dag 13 ärenden varav fem medborgarförslag.

En app ska visa när gång- och cykelvägar senast plogades

Kommunstyrelsen föreslås godkänna ett medborgarförslag om att ta fram en app som ger information om när gång- och cykelvägar senast plogades. Detta under förutsättning att Vinnova godkänner kommunens projektansökan om finansiering.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Luleå tekniska universitet och NTF Norrbotten under hösten 2015 arbetat med projektet ”Vintercykla!” som till en del finansierats av Vinnova. En enkel variant av en app som visar statusen på väglaget längs huvudcykelstråken togs fram och testades av ett antal cyklister. Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar tillsammans med övriga parter med en ny ansökan till Vinnova för att bland annat vidareutveckla appen.

Rutiner för konstnärlig utsmyckning vid ny- och ombyggnadsprojekt ska tas fram

Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige godkänner Miljöpartiets motion om att förbättra den så kallade enprocentsregeln för konstnärlig utsmyckning vid ny- och ombyggnadsprojekt. Tydliga arbetsrutiner för hur den konstnärliga utsmyckningen hanteras ska tas fram. Dessutom ska möjligheten för de kommunala bolagen att tillämpa regeln utredas eftersom dessa inte omfattas av regeln idag. Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att samordna arbetet samt att redovisa hur tillämpningen av enprocentsregeln har skett under perioden 2010-2016.

Bro över Skurholmsfjärden

Ett medborgarförslag om att bygga en bro över Skurholmsfjärden har lämnats in. Arbetsutskottet föreslår avslag för att pengar i dagsläget inte finns avsatta. Man är dock positiva till förslaget och föreslår att det beaktas i den framtida planeringen kring Luleås utveckling.

Övriga ärenden

Bland övriga ärenden behandlades medborgarförslag om bussförbindelse mellan Mjölkudden och Sunderby sjukhus samt upprustning av Alviksskolans skolgård. Arbetsutskottet föreslår avslag till båda, den sistnämnde med motiveringen att det redan finns med i underhållsplanen för för- och grundskolegårdar.

 

Kontaktperson:
Yvonne Stålnacke (S) kommunstyrelsens ordförande 070-641 55 56