Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Trafikutskottets ordförande ser poängen med Luleå hamn – Nu är det dags att besöka Luleå

Frågor som rör infrastruktur är ständigt på agendan när det kommer till diskussioner om Norrbottens utveckling. Under måndagens infrastrukturseminarium i Almedalen ville aktörerna från Norrbotten Almedalen belysa att en utbyggnad av infrastrukturen i norra Sverige främst Luleå Hamn och Malmbanan inte är en regional fråga utan i allra högsta grad en fråga för hela Sveriges tillväxt och även för Europas.

– Sverige är ett exportberoende land, till och med mer exportberoende än genomsnittet i Europa. Exportvärdet i relation till BNP ligger i Sverige på över 50 procent i jämförelse med Europas 40 procent. 90 procent av Europas järnmalm kommer från malmfälten i norra Sverige. Det är viktigt för Sveriges välstånd att knyta ihop transportstråk så att godset hittar sin väg från produktionen till kund, säger Per Bondemark, Näringslivets transportråd.

Luleå hamn är en så kallad TEN-Core-Hamn, vilket betyder att det är en hamn som EU pekat ut som särskilt viktig för det transeuropeiska transportnätet. EU har därmed avsatt finansiellt stöd för projektet Malmporten som innebär att hamnen byggs ut. Dagens samtal handlade med andra ord om att övertyga svenska politiker om behovet och möjligheterna med infrastrukturinvesteringar i norra Sverige och påverka dessa att fatta samma beslut som man gjort inom EU.

– Det basindustrierna i norra Sverige producerar utgör ungefär 85 procent av Sveriges totala exportvärde. Dessa företag jobbar på en global marknad, det gör inte enbart de stora företagen utan även de mindre. Mellan 2003 och 2014 har vi drygt dubblerat antalet av exporterande företag i Norrbotten, säger Henrik Vuorinen, vd Luleå hamn.

Seminariet handlade inte enbart om att lyfta de ekonomiska vinsterna som en infrastrukturinvesteringar i norra Sverige skulle innebära utan även de miljömässiga. Sjöfart är en av de mest klimatsmarta transportsätten.

– Vi måste våga välja transportmedel som är förenliga med våra miljömål om att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Vi ser poängen med Luleå hamn och vill lära oss mer om detta och ser även potential i samarbete med Finland och Norge. Vi ska studera Luleå hamn och vi har ju faktiskt inte varit på någon resa norr om Stockholm med trafikutskottet. Det ska vi göra. säger Karin Svensson-Smith, ordförande trafikutskottet (MP).

Avslutningsvis fick Karin Svensson-Smith från trafikutskottet frågan om det blir en investering i Luleå hamn och på den svarade hon:

– Det kan jag inte lova just nu. Vi sitter för tillfället och förhandlar om infrastrukturen för att ta fram den effektivaste kombinationen av väg, järnväg och sjöfart.

Kontaktperson:

Anna Degerman, tillväxtchef Luleå kommun
anna.degerman@lulea.se
072-234 34 18

Bilder finns att hämta på denna länk (dropbox)länk till annan webbplats