Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Badhus, gatumusik, biogas

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 16 ärenden. Bland annat informerade fritidsförvaltningen utskottet om sin utredning om kommunens framtida badhus. Även ett medborgarförslag om begränsning av gatumusik behandlades.

Utredning om kommunens badhus

Kommunstyrelsens arbetsutskott informerades om utredningen Framtida badhusverksamhet. Fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till tre vägval: bostadsnära badhus, idrottsstadens behov med en godkänd tävlingsbassäng samt en koncentration av verksamheten. För varje vägval finns två-tre tänkbara alternativ med olika kostnader för investeringar och drift. Frågan ska nu diskuteras i partiernas grupper.

Begränsning av gatumusik

Ett medborgarförslag om att gatumusiker ska få spela max två timmar om dagen föreslås bifalla. Boende på Storgatan har lämnat in förslaget på begränsning eftersom de störs av en musiker som spelar 6-7 dagar i veckan upp till nio timmar dagligen med hög ljudnivå. Miljö- och byggnadsnämnden ville avstyrka medan kommunledningsförvaltningen föreslog bifall till medborgarförslagets intentioner. Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig bakom det senare förslaget. De lokala ordningsföreskrifterna föreslås nu revideras så att gatumusiker ska få spela max två timmar per dag på samma plats. Arbetet inleds med ett möte med de berörda för att eventuellt hitta en annan lösning.

Granskning av biogasverksamhet

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig bakom två yttranden om revisorernas granskning av kommunens biogasverksamhet. Kommunrevisionen har bedömt att biogasprojektet inte har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt. Bland annat fattades system för uppföljning av investeringens framgång samt kontroll och styrning av verksamheten och en slutrapport. Stadsbyggnadsnämnden framför i sitt yttrande att en slutrapport ska tas fram och att revisorernas rekommendationer ska omsättas i verksamhetsplanen. Ekonomikontoret framför att en kommunövergripande investeringsstyrning är nödvändig.

Bland övriga ärenden:

  • 300 000 kr till Venture Cup under perioden 2016 - 2019
  • 200 000 kr till projektet Fair arena (BC Luleå)

Kontaktpersoner:

Yvonne Stålnacke (S), kommunstyrelsens ordförande, 070-641 55 56