Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Detaljplaner, flygteknikutbildning, övergångskontrakt

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlande idag 22 ärenden, bland annat tre detaljplaner och övergången från flygteknikutbildningen till barn- och utbildningsnämnden.

Detaljplaner för Kallkällan, Bergviken och Sunderby sjukhus

Kommunfullmäktige föreslås anta detaljplaner för Kallkällan 10 och Norra Klintbacken som möjliggör byggandet av drygt 230 bostäder. Vid Kallkällan 10, öster om Lingonstigen, avser Lulebo att bygga två flerbostadshus med 12 respektive 14 våningar som rymmer 134 hyresrätter.

Vid Norra Klintbacken planerar Rikshem att bygga två punkthus om sju våningar med ungefär 100 lägenheter i anslutning till studentbostäderna. Rikshem har fått markanvisning för området.

Kommunstyrelsen ska överlämna ett yttrande till regeringen om överklagan av detaljplanen för Sunderby sjukhus. Fortifikationsverket anser att objekt högre än 20 meter inte kan tillåtas utanför sammanhållen bebyggelse och överklagade därför detaljplanen. Den ändrade detaljplanen (antagen av kommunfullmäktige i september 2015) tillåter att sjukhuset byggs ut upp till 36 meter över marknivå. Kommunen anser att Sunderby sjukhus utgör sammanhållen bebyggelse och högsta höjden får vara 36m. Målet överlämnades till regeringen för prövning.

Underlätta för nyanlända

För att kunna erbjuda boende till nyanlända vill Luleå kommun samarbeta med privata fastighetsägare och tillämpa övergångskontrakt även för nyanlända. Det betyder att kommunen hyr ett antal lägenheter av en fastighetsägare för att i andra hand hyra ut till en nyanländ. Systemet med övergångskontrakt tillämpas sedan tidigare inom socialförvaltningen. Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att samordna kommunens hantering av övergångskontrakt. Luleå kommun ska i år ta emot 248 flyktingar som har fått uppehållstillstånd.

Flygteknikutbildning till skolan

Huvudmannaskap för gymnasieutbildningen i flygteknik övergår i augusti från Nordiskt Flygteknikcentrum till barn- och utbildningsnämnden. Anledningen är att det inte finns stöd i lagen för ett kommunalt bolag att bedriva gymnasieutbildning. Barn- och utbildningsnämnden får en ramjustering i budgeten. Yh-utbildningen i flygteknik/helikopter berörs inte och blir kvar inom Nordiskt Flygteknikcentrum.

Bland övriga ärenden:

  • Bifall till motion från Vänsterpartiet om att minska storlek på fritidshemmens barngrupper
  • Bifall till motion från Kristdemokraterna om ”Nuddisar” kan införas i förskolan
  • Luleå Basket får 50 000 kr som gratulation för SM-guldet

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke (S), ordförande kommunstyrelsen, 070 641 55 56