Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förslag att godkänna Tobias Lindfors bygglov

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att Tobias Lindfors bygglov beviljas. Beslut fattas i nämnden den 17 maj.

Ärendet om bygglov i efterhand till Tobias Lindfors fritidshus i Kallax (12:56) behandlas idag på miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott. Ordförande kommer att föreslå att ärendet lämnas öppet för nämnden att besluta, eftersom det är ett ärende av stor vikt och principiell betydelse.

I tjänstemannaunderlaget föreslår miljö- och byggnadsförvaltningen att bygglov beviljas i efterhand och att ingen byggsanktionsavgift tas ut.

Ärendet beslutas i miljö- och byggnadsnämnden den 17 maj.

Bakgrund

2008 ansökte och beviljades Tobias Lindfors bygglov för om- och tillbyggnad av sitt fritidshus i Kallax. Bygget överklagades då det inte ansågs vara en om- och tillbyggnad utan en nybyggnation samt att det inte följde areabestämmelserna.

Varför föreslås att bygglov beviljas?

Ärendet har klarlagts av högre instanser vid flertalet prövningar och underlagen bedöms nu som tillräckliga för ett beslut.

En stor vikt har lagts vid den senaste domen (maj 2015) från mark-och miljödomstolen. Där konstateras att byggnaden inte är en nyetablering, utan ska betraktas som en ersättningsbyggnad för ett äldre fritidshus med samma användning som tidigare. Byggnadens storlek bedöms följa gällande områdesbestämmelser.

Samtidigt har de sammanvägda bullerstörningarna minskat. Swedavia uppger att deras flygrörelser understiger maximala bullernivåer och att fastigheten ligger i ett område som inte är utsatt för höga ljudnivåer.

Sammanfattningsvis så ser miljö- och byggnadsförvaltningen i detta skede inget skäl för avslag, utan föreslår att bygglov kan beviljas.

Förvaltningen föreslår också att ingen byggsanktionsavgift ska tas ut eftersom sökanden när bygglovet beviljades 2008 inte har kunnat förutse att det skulle överklagas.

Kontaktperson:
Göran Öhman, ordförande miljö- och byggnadsnämnden, 070-564 56 92