Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Romsk inkludering och naturreservat Kallaxheden

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag sju ärenden, bland annat slutrapporten och utvärderingen för arbetet med romsk inkludering.

Kommunstyrelsen ska godkänna slutrapporten och utvärderingen av pilotverksamheten för romsk inkludering som pågick 2012-2015. Luleå var en av fem kommuner i Sverige som jobbade med att skapa struktur i den kommunala förvaltningen för att förbättra romers inkludering inom framför allt utbildning, arbete, hälsa och social omsorg. I slutrapporten framförs att exempelvis arbetet med brobyggarna lyftes av samtliga inblandade som en framgångsfaktor. Förslag till hur arbetet med romsk inkludering fortsätter kommer att behandlas senare.

Fortsatt arbete för kommunalt naturreservat

Luleå kommun ska fortsätta med arbetet att Snasahögarna-Lulviken kan bli ett nytt naturreservat. Området ligger norr om Lulviksvägen på Bergnäset och har så pass höga naturvärden att det blev godkänt som reservatsobjekt av Naturvårdsverket. Det nya reservatet ska ersätta delar av Kallaxhedens naturreservat som är under utredning. Ersättning för markintrång till privata markägare på Kallaxheden ska bekostas av de ersättningar kommunen får av staten när reservaten på Sandön ombildas. Naturreservaten på Sandön blir statliga.

Bland övriga ärenden:

  • 100 000 kronor till konferensen Framtidens sjöfart den 31 maj i Luleå.

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke (S) kommunstyrelsens ordförande, 070 641 55 56