Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Stadsutveckling, omlokalisering, köavgift

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 27 ärenden, däribland flera som möjliggör byggandet av bostäder.

Bostäder på Munkeberg strand

Kommunfullmäktige föreslås anta detaljplaneprogram för Munkeberg strand. Området ligger centralt, utmed Stadsfjärden i Mjölkuddens sydöstra del. Planprogrammet beskriver hur Munkeberg strand kan utvecklas till en attraktiv, välfungerande framtida stadsdel. Det utgör sedan underlag för att ta fram detaljplaner. Munkeberg strand består idag av skog och strandängar. Miljönämnden avstyrker detaljplaneprogrammet.

Handlingsplan Svartöstan

Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för en fastighet på Sandgatan 38länk till annan webbplats. Den ska tillsammans med ytterligare tre hus i Svartöstan säljas. Alla fyra hus har stort underhållsbehov.

MAF fastigheter ska få markanvisning för ett område på Gültzauudden mellan småbåtshamnen och kv. Svanen. Ansökan avser byggandet av flerbostadshus med blandade upplåtelseformer samtidigt som naturvärden och aktivitetsytor tas tillvara. Platsen ska utvecklas genom medborgardialog som startar under 2016.

På grund av namnbyte får Udden i Luleå markanvisning för del av Malmudden, Malmskolan och Skurholmen. Det var Tjidtjak/Part Construktion som vann en markanvisningstävling för ny bostadsbebyggelse (150 bostäder) på Malmudden. Ett markanvisningsavtal har upprättats som reglerar att kommunen svarar för flyttning och rivning av ett kommunalt stödboende samt sanering av en mindre förorening.

HÖ Allbygg får markanvisning för att kunna bygga ett flerbostadshus på Björkskatan. En ny detaljplan för området mellan Vårvägen och Midsommarvägen ska upprättas.

Omlokalisering räddningstjänsten

Kommunstyrelsen ska ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda olika alternativ för brandstationens omplacering. Bakgrunden är att både centrums brandstation och lokalerna för SOS alarm inte är anpassade för dagens behov. Två huvudalternativ ska utredas, vid Notvikens cirkulationsplats och på Porsögårdens industriområde. Detaljplaneuppdrag för valt alternativ ska lämnas i augusti.

Köavgift bostadsförmedling

Kommunfullmäktige föreslås att avgiften för den kommunala bostadsförmedlingen blir 250 kronor per år. Bostadsförmedlingen ska starta den första oktober i år. Tanken är att samla lediga hyresobjekt i en förmedling dit de sökande som idag står i en bostadskö hos en hyresvärd i Luleå kan flytta. Lulebos bostadskö flyttas till den kommunala bostadsförmedlingen. Därutöver ska också Rikshem och Nordhalla som har köpt lägenheter av Lulebo erbjuda sina lediga objekt i den kommunala bostadsförmedlingen. Fler aktörer välkomnas.

Bland övriga ärenden:

  • 500 000 kr till förstudie för etablering av batterifabrik i Luleå
  • 350 000 kr till översynen av kommunen och bolagens administration
  • 250 000 kr till projektet BD Songwriters 2

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke (S) ordförande kommunstyrelsen 070 641 55 56