Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fallförebyggande arbete, studentstad, bostäder

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 15 ärenden, bland annat kommunens svar om en revisionsrapport som granskar fallförebyggande arbetet inom äldreomsorgen.

Luleå gör ett bra fallförebyggande arbete

Kommunens arbete med att förebygga fallolyckor är ändamålsenligt och väl dokumenterat. Det framgår av en revisionsrapport som KPMG har tagit fram efter granskning av det fallförebyggande arbetet inom vård- och omsorgsboenden. Revisorerna lyfter fram några utvecklingsområden, bland annat fallombudens uppdrag. Socialnämnden har tagit ett yttrande som svar på revisorernas som kommunstyrelsen ska godkänna.

Fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall (1 662 i Sverige år 2013) och orsakar höga vårdkostnader.

Luleå vill bli årets studentstad

Kommunstyrelsens arbetsutskott informerades om arbetet med utmärkelsen årets studentstad. Förslaget kom som ett resultat av samarbetet mellan kommunen, universitet och kårerna. Årets studentstad är en utmärkelse som Sveriges förenade studentkårer delar ut till en stad som arbetar för studenternas bästa utifrån en rad olika kriterier. Luleå utsågs redan 2003 till årets studentstad.

Bostäder på Kronan och Lejde

Kommunstyrelsen ska besluta om två ärenden som möjliggör bostadsbebyggelse.

Markanvisning för byggande av drygt 30 rad- och kedjehus vid Lulsundsberget överförs från Myresjö Mark AB till Obos Mark AB på grund av namnbyte. Priset är nu bestämt till 550 000 kr per tomt. 60 procent av tomterna ska erbjudas tomtkön.

För att sex nya villatomter ska kunna bildas i Lejde har ett exploateringsavtal tagits fram som kommunstyrelsen ska godkänna. Avtalet reglerar kostnader och ansvar för genomförande av en detaljplan. Marken är i privat ägo.

Uppdaterad varumärkesstrategi

Kommunfullmäktige ska anta en uppdaterad varumärkesstrategi som gäller för kommunens samtliga förvaltningar och bolag. Bland annat föreslås ändrade kärnvärden (nytänkande, naturnära, nära) och positionering (hållbar kuststad i ständig utveckling). En grupp med representanter från kommunen, LTU, näringslivet och civilsamhället har stått för uppdateringen under ledning av en extern processledare. Den gällande varumärkesstrategin antogs 2011.

Bland övriga ärenden:

  • Redan beviljade medel (450 000 kr) till deltagande på mässan SXSW i Austin får användas till konferensen Texas-EU Business Summit i maj 2016 istället.
  • Projektet Rörelseenergi (Nyföretagarcentrum) finansieras med 175 000 kr.
  • Luleå Hockey/MSSK får 50 000 kronor som gratulation till SM-guldet.

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke (S) ordförande kommunstyrelsen 070 641 55 56