Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Granskning och rutiner i fokus

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 19 ärenden, bland annat kommunledningens svar på revisorernas rapport om försäljningen till Rikshem. Dessutom togs rutiner som gäller tjänsteresor upp.

Kommunen svarar på revisorernas kritik

Kommunstyrelsen ska godkänna kommunledningsförvaltningens förslag till svar på revisorernas granskningsrapport av kommunens och Lulebos fastighetsförsäljning till Rikshem. Granskningen visar att försäljningsprocessen har genomförts i enlighet med gällande regelverk, dock finns kritik mot en del punkter.

Bland annat kritiserar revisorerna att Lulebos ändrade ägardirektiv inte var antagna av bolagets bolagsstämma innan styrelsen tog försäljningsbeslutet, samt att Lagen om offentlig upphandling inte har följts vid upphandling av konsulter.

Kommunen tar till sig revisionens synpunkter angående ägardirektivet. Vad gäller kritiken om upphandling av konsulttjänster konstaterar man att det gjordes en felaktig bedömning om omfattningen av behovet av juristtjänsterna när det upphandlades. Man valde att fortsätta samarbetet med leverantören eftersom de redan var inarbetade i en långt framskriden affärsprocess.

Revisorerna konstaterar också att kommunen borde ha avsatt mer tid till upphandlingsprocessen. Lulebos styrelse instämmer i revisionens uppfattning om att längre förfrågningstider skulle kunna gett fler leverantörer möjlighet att lämna anbud.

Kommunledningsförvaltningen har noterat att det råder oenighet bland kommunens revisorer i denna fråga.


Rutiner för kontokort, tjänsteresor och förmåner

Kommunrevisionen har granskat kommunens rutiner och riktlinjer kring kontokort, tjänsteresor och förmåner och har noterat att det finns vissa brister.

Förvaltningar och bolag som saknar skriftliga rutiner ges i uppdrag att säkerställa att hanteringen av kontokort och tjänsteresor går rätt till. Det ska kommunstyrelsen besluta om. Ekonomikontoret kommer att se över rutinerna kring bonuskorten i samband med tjänsteresor för att utesluta felaktig hantering.

Kommunledningsförvaltningen har påbörjat arbetet med att tydliggöra för vem policys och riktlinjer gäller.


Positiva till mark för djurkyrkogård

Arbetsutskottet avslår medborgarförslaget om att inrätta en djurkyrkogård i kommunen med motiveringen att det inte är ett kommunalt uppdrag. Kommunen ställer sig dock positiv till att hitta lämpliga markområden om någon förening eller person visar sig vara intresserad av att ansvara för skötseln och driva verksamheten.
Luleå Lokala Kennelklubb fick 2003 ett område på Hertsön anvisat för att driva en djurkyrkogård. Verksamheten visade sig vara resurskrävande och arrendeavtalet avbröts från klubbens sida i förtid.

Bland övriga ärenden

  • Utvecklingsplanen för Hertsön och Lerbäcken ska revideras och även omfatta industriområden öster om Hertsöns bostadsområde och i anslutning till och söder om brandövningsfältet .
  • 20 000 kr till världsarvskonferensens middag den 8 september 2016.

Kontaktperson:
Yvonne Stålnacke (S), ordförande i kommunstyrelsen, 070 6415556