Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Rivningshotade hus i Svartöstaden kan räddas

Fyra av Luleå kommuns bostadshus i Svartöstaden ska säljas istället för att rivas. Det förslår stadsbyggnadsförvaltningen efter att ha utrett byggnadernas skick och kulturhistoriska värde.

Kommunen äger ett antal lägenhetshus i Svartöstaden som ligger på mark som enligt gällande detaljplan inte får användas till bostäder.

Stadsbyggnadsförvaltningen har efter genomförd kulturmiljöinventering och efter dialog med bland andra SSAB och de boende i Svartöstaden sammanställt ett beslutsunderlag till politiken gällande fyra av husen.

– Vi har tagit intryck av både inventeringen och de synpunkter som kommit in. Husen är i stort renoveringsbehov, men vi vill försöka undvika rivning, säger Malin Lagerwall, chef för kommunens stadsplaneringsavdelning.

För den så kallade Ängsbygården på Sandgatan 38, föreslås att en ny detaljplan upprättas så att fastigheten kan säljas för bostadsändamål.

– Ängsbygården bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde samtidigt som förhållandena på platsen ser annorlunda ut idag än när den nu gällande detaljplanen upprättades. Därför vill vi ta fram en ny plan som tillåter att marken används till bostäder, vilket gör det möjligt för köparen att göra nödvändiga renoveringar av lägenheterna, förklarar Malin Lagerwall.

De tre övriga husen på Sandgatan 5-7 föreslås säljas i befintligt skick för kontorsändamål.

– Området längst ner på Sandgatan är utpekat för kontorsverksamhet och förhållandena har inte ändrats på ett sätt som motiverar att en ny detaljplan tas fram. Men i och med att byggnaderna har ett kulturhistoriskt värde vill vi göra ett försök att sälja dem i stället för att de rivs. De kan inte användas till bostäder, men husen skulle kunna rymma olika typer av företag och verksamheter, säger Malin Lagerwall.

Ärendet tas upp på stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 17 mars, och det slutliga beslutet tas i kommunstyrelsen under våren.

– Det här är en process som har pågått i många år. Därför känns det bra att vi nu får komma till beslut, så att de boende i området får besked om vad som gäller. Under utredningen har alla parter fått komma till tals och det ska bli intressant att se hur arbetsutskottet ställer sig till förslaget, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Lenita Ericson.

Kontaktpersoner
Lenita Ericson, ordförande stadsbyggnadsnämnden, 072-725 10 24
Malin Lagerwall, avdelningschef stadsbyggnadsförvaltningen, 070-298 54 10

Karta över berörda fastigheter.öppnas i nytt fönster
1=Sandgatan 38, 2=Sandgatan 7, 3=Sandgatan 6, 4=Sandgatan 5.

Frågor och svar

Planeras en ny detaljplan för hela Svartöstaden?

För Svartöstaden i stort råder fortfarande liknande förhållanden som när den nu gällande detaljplanen togs fram. En ny detaljplan för hela området är därför inte aktuellt.

Vad händer med hyresgästerna i de tre hus på Sandgatan 5-7 som inte får användas till bostäder?

De kommer inte längre att kunna bo kvar i de fastigheterna. Merparten av lägenheterna hyrs av kommunens verksamheter, som exempelvis socialförvaltningen. För att delvis kompensera bortfallet av lägenheter kan nya bostäder ordnas genom att bebygga fastigheten på Sandgatan 34 samt genom renovering och ombyggnad av kommunens hus på Laxgatan 10 och Sandgatan 32.

Hur ser tidplanen ut?

Försäljningen av de fyra husen kommer att inledas inom kort.

När det gäller Sandgatan 5-7 bedömer vi att det tar cirka 2-3 år innan alla hyresgäster har flyttat ut ur husen. Med tanke på att det kommunalägda bostadsbeståndet är litet, så tar det tid att ordna ersättningsbostäder till hyresgästerna.

Vad händer med husen på Bolagsgatan 25 och 26 som inte finns med i beslutsunderlaget?

De är fortfarande rivningshotade, men tills vidare behövs husen i kommunens bostadsbestånd. Utredningen för dessa hus fortsätter.

Bakgrund

Under 1960- och 70-talet löste Luleå kommun in ett stort antal fastigheter i Svartöstaden eftersom området inte ansågs lämpligt för bostäder. När Stålverk 80-projektet lades ner påbörjades detaljplanearbetet i syfte att bevara Svartöstaden som bostadsområde.

I detaljplanen angavs vilka områden som är lämpliga för bostäder med hänsyn till det närliggande industriområdet. LKAB och SSAB ville inte ha ett bostadsområde i närheten och överklagade planen till regeringen som avslog överklagan 1989.

När detaljplanen fastställdes ägde Luleå kommun 60 procent av fastigheterna i Svartöstaden. Sedan dess har en del hus rivits och flera fastigheter sålts till andra ägare. Idag äger kommunen åtta bostadshus, varav sex av dem ligger på mark som inte är avsedd för bostäder enligt detaljplanen. Därför har endast felavhjälpande underhållsinsatser gjorts och husen har ett stort renoveringsbehov.