Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleås ungdomar avstår allt oftare alkohol

Resultatet av kommunens nya drogvaneundersökning visar att elever på gymnasiet och högstadiet i Luleå i allt högre utsträckning avstår från alkohol, tobak och droger.

Totalt har ungefär 600 elever i årskurs 9 och 700 elever i gymnasiet deltagit i undersökningen.

Sedan 2007 har andelen rökare, snusare och alkoholkonsumenter bland högstadieeleverna minskat kraftigt: halverats eller mer än halverats. Även andelen som använder narkotika har minskat. Däremot visar undersökningen att det har blivit vanligare bland den andel av högstadieungdomarna som konsumerar alkohol att dricka ofta.

Bland gymnasieungdomarna har andelen rökare, snusare och alkoholkonsumenter minskat starkt sedan 2007. Även andelen intensivkonsumenter och den andel som använder narkotika har minskat något.

- ­Det är glädjande att fler och fler elever i Luleå väljer bort alkohol, cigaretter och snus. För oss är det viktigt nu att det förebyggande arbetet fortsätter för att ha kvar de låga konsumtionsnivåerna och för att även minska användingen av narkotika, säger Carina Sammeli, sammankallande i trygghets- och folkhälsorådet.

Luleå har sedan 2002 genomfört drogvaneundersökningen bland högstadie- och gymnasieelever. Drogvaneundersökningar är ett verktyg för att beskriva hur drogsituationen ser ut i kommunen. Det är också ett sätt att följa utvecklingen på sikt för att mäta om kommunen är på rätt väg i det förebyggande arbetet. Läs mer om drogvaneundersökningar i Luleå kommun.

Kontaktpersoner

  • Carina Sammeli, trygghets- och folkhälsorådet, 070-619 33 38
  • Kerstin Wiklund, Chef Elevhälsan för och grundskola Luleå Kommun, 0920-455349
  • Maria Strömgren, samhällsutvecklingskontoret 0920-45 49 96