Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Byggprojekt, medborgardialog, gamification

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 35 ärenden, bland annat flera detaljplan, en strategi för medborgardialog och en gemensam satsning på gamification.

Grönt ljus för flera byggprojekt

Kommunfullmäktige föreslås anta detaljplanerna för Skutvikens pumpstation, Harrvikens marina och trygghetsboendet på Bergnäset. Detaljplanen för Lulebos trygghetsboende på Stengatan medger 70 – 120 lägenheter för pensionärer över 70 år. Dessutom ska en gångväg mellan Bergstaden och Producentvägen anläggas. Utfartsförbudet från Norrmejeriet till Granuddsvägen tas bort.

Harrvikens marina möjliggör byggande av en småbåtshamn på Hertsön med ca 200 båtplatser och full service. I arbetet med detaljplanen har bevarad miljö och behovet av en ny marina fått vägas mot varandra. Båtplatser är efterfrågade i Luleå, kön är på ca 300 båtar.

Ett medborgarförslag för att reda ut möjlighet till boende på vatten tillstyrks. Enligt förslaget ska kommunen göra en analys och peka ut områden där det kan skapas permanent boende på vatten i centrala Luleå. Flytande bostäder på pontoner finns bland annat i Karlstad, Kalmar och Stockholm.

Kommunstyrelsen ska besluta att ge Peab markanvisning till ett område på Hällbacken för drygt 40 lägenheter. Enligt gällande detaljplan kan flerbostadshus byggas på ett område inom etapp 4.

Medborgardialog för att stärka demokratin

Luleåbornas delaktighet i Luleås utveckling ska öka med hjälp av medborgardialoger. Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig bakom ett förslag till strategi och riktlinjer för medborgardialog som kommunfullmäktige ska besluta om. Där beskrivs olika strukturerade sätt för att genomföra dialoger med medborgarna.

– Vi har sedan länge velat ha en samlad strategi för medborgardialoger. Det känns bra att den äntligen är på plats. Vi hoppas att vi kan stärka tilliten mellan förtroendevalda och medborgarna i och med att vi har en dialog i frågor som går att påverka, säger kommunstyrelsens ordförande Yvonne Stålnacke.

Gemensam satsning för gamification

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att anslå totalt fyra miljoner kronor på gamification på Luleå tekniska universitet. LTU har ansökt om sammanlagt 5,6 miljoner kronor från kommunen och satsar själv 9,8 miljoner kronor under perioden 2016 – 2019. Gamification innebär att använda datorspelstekniker för träning, utbildning och marknadsföring. I projektet ska bland annat en virtuell studiomiljö etableras och expertis från Austin i Texas rekryteras. Forskning och utbildning inom datorspelområdet är en viktig förutsättning för att kunna etablera en datorspelbransch i Luleå.

Ny parkeringsnorm för bilar och cykel

Kommunfullmäktige föreslås anta en parkeringsnorm för bilar och cykel. Regelverket beskriver hur många bil- och cykelplatser som behövs för boende, arbetande och besökare vid ny- och ombyggnation. Syftet med den nya parkeringsnormen är att skapa ett balanserat system där gående, cykel, bil och kollektivtrafik tillsammans bildar ett resurssnålt och effektivt transportsystem.

Bland övriga beslut:

  • 350 000 kr till finansieringen av företagsmätningen Insikt
  • 300 000 kr till huvudartist och storbildskärm till Pride 2016
  • 30 000 kr till en nationell energikonferens i augusti i Luleå

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke (S), ordförande kommunstyrelsen, 070 64155 56