Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleåbornas bussåkning ökar

Kommunen har som mål att öka andelen resor som görs till fots, med cykel och med buss. För fjärde gången har nu Luleå kommun undersökt lulebornas resvanor. Resvaneundersökningar med enkäter har gjorts i oktober åren 2000, 2005, 2010 och 2015. Resvaneundersökningar görs inte bara i Luleå utan i många kommuner och även nationellt. De resvanor och attityder som kommer fram i undersökningen är ett av underlagen till kommunens trafikplanering.

De fyra resvaneundersökningarna visar att inga större förändringar skett i resvanorna förutom att andelen bussresor ökar. Luleå har en låg andel resor som sker till fots jämfört med såväl andra större städer som det nationella snittet. I gengäld är cykelandelen större i Luleå, 14 procent av resorna i Luleå sker med cykel jämfört med 10 procent för andra större städer och endast 6 procent nationellt sett. Även andelen som reser med kollektivtrafik är större i Luleå jämfört med andra kommuner i samma grupp samt det nationella snittet.

I genomsnitt gör Luleåbon 2,4 resor per dag. Betydligt fler resor görs på vardagar än på helgdagar och män gör något fler resor per dag än kvinnor. Åldersgruppen 31-44 år gör flest resor med 3,1 per dag. Den genomsnittliga resan (medianvärde) är fem kilometer på vardagar och sex kilometer på helgdagar.

61 procent av alla resor görs med bil, som förare eller passagerare. 11 procent av alla resor görs till fots, 14 procent med cykel och 13 procent med buss. Även vid de korta resorna, under fyra kilometer, är bil det vanligaste transportsättet och används vid 45 procent av resorna medan resor som sker till fots utgör 19 % och med cykel 26 %.

Sommartid är det fler kvinnor än män som både går och cyklar medan fler män cyklar vintertid. Kvinnor gör färre bilresor än män, i synnerhet som förare. Män kör betydligt oftare bil, 61 % mot 41 %, och gör längre resor än kvinnor.

Som vid tidigare undersökningar prioriterar två tredjedelar av luleåborna kommunala satsningar på buss, cykel- och gångtrafik, även om det sker på bekostnad av biltrafik.

Kontaktperson: Göran Gabrielsson, samhällsutvecklingskontoret, tel 0920-45 39 53