Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nöjda medborgare, nya detaljplaner, nya Luleåbor

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 24 ärenden, bland annat flera uppdrag till nya detaljplan samt den aktuella medborgarundersökningen.

Kulturen i toppen, bostäder i botten

Arbetsutskottet informerades om den senaste medborgarundersökningen där Statistiska centralbyrån frågat invånarna vad de tycker om Luleå och kommunens verksamheter. Luleå ligger i toppen när det gäller kulturutbud och fritidsutbud. Bostadssituationen ger däremot en bottenplacering.

På flertalet områden ligger Luleå bra till. När det gäller helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index hamnar Luleå på plats 21:e bland 138 undersökta kommuner.

 -Det är glädjande att Luleåborna är mycket nöjda med kulturen, däremot kan vi inte acceptera bottenbetyget för bostadssituationen. Men idag ger vi klartecken för detaljplaner som möjliggör för fortsatt bostadsbyggande, förklarar kommunstyrelsens ordförande Yvonne Stålnacke.

Under hösten 2015 frågade SCB 1 200 Luleåbor i åldrarna 18-84 år. 42 procent besvarade enkäten.

Läs mer om SCB:s årliga medborgarundersökningen

Detaljplaner för uppemot 260 nya bostäder

Arbetsutskottet beslutade om flera uppdrag till nya detaljplaner som möjliggör byggande av upp till 260 bostäder.

I centrum har bostadsrättsföreningen Gripen ansökt om att upprätta en detaljplan för det ”Erikssonska stenhuset” som bedöms ha mycket stora kulturhistoriska värden. Planen ska pröva hur byggandet av 18 planerade lägenheter och lokaler kan anpassas till befintlig miljö.

För att kunna bygga om seminariet med 20 lägenheter har fastighetsägaren lämnat ett förslag för en påbyggnad i två våningar och rivning av restaurangen. Även här ska det prövas hur de arkitektoniska kvaliteterna kan säkerställas.

För en del av kvarteret Gersen har fastighetsägaren Galären ansökt om ändring i detaljplanen för att kunna bygga 18 lägenheter med lokal i markplan. Befintliga hus ska höjas till sex våningar.

Akademiska hus vill bygga upp till 100 student- och forskarlägenheter vid universitetsområdet och har ansökt om ändrad detaljplan samt ett startbesked för projektet.

För en fortsatt byggnation öster om Hällbacken ska en detaljplan för del av Björsbyn - Dalbo upprättas. Planen väntas ge plats för uppemot 100 bostäder i småhus och radhus.

Storheden föreslås en ny detaljplan för området i närheten av den nya in- och utfarten till E4. Gällande detaljplan tillåter industri. Fastighetsägaren har ansökt om ändring till handel.

Aktiviteter för nya Luleåbor

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anslå 2,5 miljoner kronor till aktiviteter under 2016 för att uppnå målet 10 000 nya Luleåbor. Kommunikationen, platsmarknadsföringen och programarbetet ska samlas för att berätta hur framtidens Luleå ser ut. Planerade aktiviteter är bland annat deltagande på mässor, Almedalen och ett tillväxtseminarium i Luleå.

Nya ersättningar till förtroendevalda

Kommunfullmäktige föreslås anta en revidering av ekonomiska ersättningar samt pensionsbestämmelserna för förtroendevalda inom Luleå kommun. Bestämmelserna har förtydligats efter flera frågor från förvaltningar som gällde olika typer av uppdrag. Samtidigt uppdateras årsarvodena med 2016 års belopp kopplade till riksdagsledamots grundarvode på 62 400 kr. (61 000 kr år 2015).

Målbild Södra hamnplan

Kommunfullmäktige föreslås anta den gemensamma målbilden Södra hamn. Enligt den ska Södra hamn bli Luleås nya landmärke, en mötesplats som förmedlar kunskap om Bottenvikens skärgård. Stadsbyggnadsnämnden, kulturnämnden och fritidsnämnden har tillsammans tagit fram målbilden. De ska driva den fortsatta utvecklingen av Södra hamnplan som ett nämndsövergripande projekt som får två miljoner kronor per år i fem år.

Bland övriga beslut:

  • 360 000 kr till projektet Norge till Norrbotten
  • 110 000 kr bidrag till den Rysk-svenska föreningen Sputnik
  • 35 000 kr till representation vid Svenska industrikommuners möte i Luleå

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke (S), ordförande kommunstyrelsen, 070 64155 56